Demokrati

Sörängens folkhögskola är en del av Region Jönköpings län, där vi ingår i verksamhetsområde utbildning och kultur. Här bestäms budgettilldelning och kursutbud.

Kursråd

Kursrådet är skolans organ för skolans interna och gemensamma frågor. Representanter är deltagare från varje kurs, kökschef, vaktmästare, internatansvarig, lokalvårdare, expeditionspersonal, lärarrepresentant samt rektor. Kursrådet sammanträder minst fyra gånger per termin.

Samverkansgrupp

Skolans personal har en samverkansgrupp som sammanträder minst två gånger per termin samt vid behov. Gruppen består av rektor och en facklig representant från varje facklig organisation som har medlemmar på skolan.

Arbetsplatsträff

Skolans arbetsplatsträff består av all personal. Rektor sammankallar till konferens en gång per månad. Vid terminsstart- och slut samt mitt i termin. Kortare personalmöte äger rum varje vecka på måndag morgon.

Pedagogiska frågor

Pedagogiska frågor hanteras i lärarrådet som sammanträder varje månad samt i pedagogiska konferensen några gånger per termin. Gemensamma frågor hanteras med linjeansvariga tillsammans med rektor. Enskilda deltagarfrågor hanteras i de pedagogiska konferensen samt i deltagarstödsgruppen.

Serviceråd

För serviceverksamheten finns ett serviceråd med rektor som ordförande.

Samling för personal och elever

Minst fyra gånger per termin är det samling i hörsalen för gemensam information till elever och all personal.

Deltagarskyddsombud

Skolan har också ett deltagarskyddsombud som väljs ut varje år av deltagarna. Ombudet har som uppgift att närvara vid alla lärarråd samt att värna om deltagarnas arbetsmiljö. 

Kulturråd 

Ett kulturråd bestående av deltagare från samtliga kurser samträder regelbundet.

Andra grupper

Skolan ser positivt på bildandet av tillfälliga grupper för hantering av temaveckor, kulturutbud, klubbar, miljöfrågor med mera.