Klagomålshantering

Rutin för klagomålshantering

Vi välkomnar konstruktiv kritik till vår verksamhet eftersom vi kontinuerligt arbetar med att utvecklas och bli bättre, och vi uppskattar därför att du delar med dig av dina synpunkter - både positiva och negativa! Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet -klagomål innebär ju också önskemål! Alla klagomål ska hanteras inom två veckor.

Klagomålshanteringen på Sörängen syftar till att:

  • Stärka deltagarnas inflytande på skolan.
  • Utöka dialogen med våra deltagare.
  • Underlätta att på ett enkelt och smidigt sätt kunna rätta till brister som uppstår i verksamheten.
  • Öka trovärdigheten och legitimiteten på skolan samt upplevelsen av en ökad kvalitet.

Om kursdeltagare efter kontakt med personalen  fortfarande har synpunkter/klagomål bör hen om möjligt ta kontakt enligt nedan. Detta kan deltagaren också göra om hen av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör. 

Den personal som klagomålet framförs till, antecknar hur deltagaren upplever situationen samt en plan för hur vi närmast ska gå vidare med problemet. Beroende på överenskommelse kan ansvarig personal ordna möte med deltagaren och berörd personal samt eventuella stödpersoner. Det finns också en elevrepresentant på skolan som du kan tala med.

Mötet skall dokumenteras, eventuell handlingsplan skrivas. Dokumenten skrivs under av mötes-deltagarna. Uppföljning görs inom en månad av den som skrivit dokumentet.                                             Om behov finns ska samtal mellan ledning och berörd/a personer ske.                                              

Steg 1:

Tala med den lärare eller övrig personal som det gäller.

Steg 2:

Tala med den ansvarige linjeledaren eller om klagomålet gäller övrig personal, tala med rektorn.

Steg 3:

Om du inte är nöjd med rektorns beslut, finns möjlighet att kontakta Regional utvecklings direktör i Region Jönköpings län. Om du fortfarande inte är nöjd, kan du överklaga till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd: fsr@folkbildning.net.