Utvärdering

Sörängen anser att olika former av utvärderingar är en viktig del i skolans kvalitetsarbete.

Skriftlig utvärdering i slutet av höstterminen

Vid höstterminens slut görs en skriftlig utvärdering där eleverna i egna ord beskriver hur de upplevt skolan. Viktiga punkter är mottagandet, informationen, undervisningen, lokaler och utrustning, service och administration, inackorderingen, ordning och regler, demokratin m.m. Samtidigt fyller de i en attitydundersökning kring dessa frågor.

Linjeansvariga har ansvar för att utvärderingar äger rum i samtliga klasser.

Verksamheten utvärderas vid terminens slut

Hela verksamheten utvärderas vid läsårets slut, senast två veckor innan avslutningen. En attitydundersökning som kombineras med fritt skrivande. Attitydundersökningen godkänns i kursrådet.

Den nätbaserade utvärderingen äger rum på en gemensam tid för samtliga deltagare på skolan. I utvärderingen ska deltagarna värdera samtliga kurser i utbildningen, utbildningens kvalitet, läromedel, utrustning, service, demokrati, administration, internat och lokaler samt sitt eget arbete och engagemang. Rektor sammanställer utvärderingen. I kursrådet, som sammanträder varje månad, sker en kontinuerlig utvärdering för hela verksamheten.

Utvärderingen grunden till kvalitetsarbetet

Utvärderingarna ligger till grund för det kontinuerliga kvalitetsarbetet som bedrivs på skolan. De ligger till grund för arbete i lärarråd, pedagogiska konferenser, serviceråd, studiedagar m.m.

Rektorn ansvarig

Rektorn har ansvaret för att utvärderingar bearbetas och ligger till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Utvärderingarna ligger till grund för en särskild skrivning i skolans verksamhetsberättelse.