Frånvaro

Handlingsplan gällande frånvaro vid Sörängens folkhögskola.

Folkhögskolan är en eftergymnasial skolform som finansieras genom deltagaravgifter och skattemedel. Deltagarens egna studier finansieras genom egna medel och studiemedel (lån och/eller studiebidrag). För att få studiemedel krävs ett godkännande från CSN. I detta godkännande ligger ett krav på deltagande i den anmälda kursen. Skolan rapporterar deltagande till CSN och SCB.

Av denna anledning har vi en handlingsplan för de deltagare som har svårt att klara av sitt studiedeltagande på grund av för hög frånvaro. Men även ur ett mer humanitärt perspektiv är det viktigt att följa upp och bearbeta deltagares frånvaro och studiesituation. Ett av folkhögskolans viktigaste mål är just att hjälpa deltagare som haft en mer problematisk studiebakgrund, inte sällan med stor frånvaro. Vi vill vända frånvaro till närvaro! 

Mål

 • Öka närvaron för att främja goda studieresultat.
 • Öka närvaron för att öka deltagarens studieförmåga och självtillit.
 • Öka närvaron för öka kvaliteten i utbildningen för samtliga deltagare. Genom tidig upptäckt av frånvaro kunna hjälpa och stödja de deltagare som inte mår bra och som har svårigheter av olika slag. 

Strategi

 • Informera redan vid kursstart om denna handlingsplan.
 • Att snarast upptäcka deltagare som har svårt med närvaron.
 • Samtliga lärare rapporterar närvaron varje vecka.
 • Deltagare som behöver stöd av psykiska eller sociala skäl ska snabbt få kontakt med stödjande personal.

Åtgärder

 • All närvaro registreras och anmäls varje vecka enligt ovan i SYV´s fack.
 • Deltagare vars frånvaro överstiger 20 procent utreds av kursansvarig som informerar på pedagogisk konferens. Rapport lämnas på lärarråd varje månad.
 • På uppdrag av personalkonferensen tar deltagarstödsgruppen kontakt med deltagare vars frånvaro inte är motiverad av kända skäl.
 • Upprepas frånvaron tilldelas deltagaren en skriftlig varning.
 • Saknas rimlig förklaring till ytterligare frånvaro uppmanas deltagare att intyga framtida frånvaro med läkarintyg e.d.
 • Om deltagaren efter skriftlig varning fortsätter att vara frånvarande rapporteras frånvaron till CSN.
 • Deltagare vars frånvaro varit alltför omfattande under läsåret bör inte antagas till ytterligare ett läsår.
 • Som sista åtgärd beslutar rektor och skolans styrelse om deltagarens avskiljande från studierna.