Frånvaro

Handlingsplan gällande frånvaro vid Sörängens folkhögskola.

Folkhögskolan är en eftergymnasial skolform som finansieras genom deltagaravgifter och skattemedel. Elevens egna studier finansieras genom egna medel och studiemedel (lån och studiebidrag). För att få studiemedel krävs ett godkännande från CSN. I detta godkännande ligger ett krav på deltagande i den anmälda kursen. Skolan rapporterar deltagande till CSN och SCB.

Av denna anledning har vi en handlingsplan för de elever som har svårt att klara av sitt studiedeltagande. Men även ur ett mer humanistiskt perspektiv är det viktigt att följa upp och bearbeta elevers frånvaro och studiesituation. Ett av folkhögskolans viktigaste mål är just att hjälpa elever som haft en mer problematisk studiebakgrund, inte sällan med stor frånvaro.

Mål

 • Minska frånvaron för att främja goda studieresultat.
 • Minska frånvaron för att öka elevens studieförmåga och självtillit.
 • Minska frånvaron för att öka kvalité i utbildning för samtliga elever.
 • Genom tidig upptäckt av frånvaro kunna hjälpa och stödja de elever som inte mår bra och som har svårigheter av olika slag.

Strategi

 • Informera redan vid kursstart om denna handlingsplan.
 • Att snarast upptäcka elever som har svårt med närvaron.
 • Hjälpa och medvetandegöra elever som alltid har ”bra” ursäkter.
 • Samtliga lärare rapporterar närvaron varje vecka.
 • Elever som behöver hjälp av psykiska eller sociala skäl ska snabbt få kontakt med hjälpande personal.

Åtgärder

 • All närvaro registreras och anmäls varje vecka enligt ovan i Lenas fack.
 • Elev vars frånvaro överstiger 20 procent utreds av kursansvarig som informerar på pedagogisk konferens. Rapport lämnas på lärarråd varje månad.
 • På uppdrag av konferensen tar elevvårdsteam (skolsköterska/kurator/rektor) kontakt med elev vars frånvaro inte är motiverad av kända skäl.
 • Upprepas frånvaron tilldelas eleven en skriftlig varning.
 • Saknas rimlig förklaring till ytterligare frånvaro uppmanas elev att intyga framtida frånvaro med läkarintyg e.d.
 • Om eleven efter skriftlig varning fortsätter att vara frånvarande rapporteras frånvaron till CSN.
 • Elev vars frånvaro varit omotiverat mycket hög under läsåret bör inte antagas till ytterligare ett läsår.
 • Som sista åtgärd beslutar rektor och skolans styrelse om elevs avskiljande från studierna.