Jämställdhets och mångfaldsplan

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan vara av olika slag och ska motverkas i alla dess former. Att kränka någon, innebär att man med avsikt försöker reducera en annan människas värde och såra denne psykiskt.

Dokument: Jämställdhets och Mångfaldsplan (pdf-fil, 649 kB)

Mål

Vår skola är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vision

Sörängens folkhögskola är en utvecklande och lärande miljö, där alla känner sig välkomna, respekterade och uppskattade.

Strategi

Misstankar om någon form av diskriminering, trakassarier eller kränkande behandling skall omedelbart tas på allvar. Nya deltagare och nyanställd personal ska skriftligt och muntligt informeras om vår handlingsplan.

Åtgärder

Vid misstänkt diskriminering, trakassarier eller kränkande behandling:

  • Kontakta snarast personal i deltagarstödsgruppen/krisgrupp. Kontaktinformation här. (pdf-fil, 445 kB)
  • Kontakt tas med uppgiftslämnaren och med den utsatte för insamling av information.
  • Enskilda separata samtal med båda parter.
  • Enskilda uppföljningssamtal med de inblandade så snart det är lämpligt. 
  • Rektor rapporterar svårare fall till arbetsmiljöverket.
  • Polisanmälan kan göras av rektor om det inträffade är av brottslig karaktär.
  • Om överenskomna åtgärder ej följs eller ej givit önskat resultat tas beslut om fortsatt tillvägagångssätt efter uppföljningssamtalen. Åtgärder som kan bli aktuella är t.ex. avstängning av deltagare..
  • Ärendet dokumenteras fortlöpande
  • Uppföljning och utvärdering av eventuella ärenden under året sker med berörd personal vid läsårets slut. Rektor och kurator avgör vem som ska vara med vid denna utvärdering.

Uppdateras av krisgruppen.