Studeranderättslig standard

Sörängens folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Till skillnad från många andra utbildningar är folkhögskolan en mycket självständig skolform där skolorna själva skapar en stor del av kursutbud och utformning. Detta gäller särskilt de så kallade ”särskilda kurserna” där kursdeltagaren efter genomförd kurs erhåller ett kursintyg.

Deltagare får studieomdöme

När det gäller de så kallade ”allmänna kurserna” erhåller kursdeltagaren efter slutförda studier ett ”omdöme” som är graderat från Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god studieförmåga (3), God studieförmåga (2) till Mindre god studieförmåga (1).

Omdömet omfattar samtliga ämnen under studietiden och värderar hela studieinsatsen. Omdömet ger kursdeltagaren möjlighet att söka till högskolan i särskild kvot till utbildningar som han eller hon är behörig till.

Heltidsstudier innebär att den studerande har ett schema som motsvarar minst 20 timmars lärarledda studier per vecka. I omdömen och studieintyg framgår det hur dessa timmar har fördelat sig över olika ämnen i kursen.

Skolan har ett förstärkningsbidrag för att förstärka lärarresurser där lågutbildade personer har svårigheter på grund av stor elevgrupp och i ämnen kursdeltagare har påtagliga inlärningsproblem. Anpassning sker till små undervisningsgrupper för kursdeltagare med brister i svenska språket.

Gratis studier, kostnader för material

Att studera på folkhögskola är kostnadsfritt för deltagare. Lärare, lokaler, utrustning, bibliotek m.m. finansieras med offentliga medel. Den studerande betalar sina läromedel, studieresor, utskrifter, försäkringar m.m.

Kurskostnader på Sörängens folkhögskola

Besked tre veckor efter ansökningstidens utgång

Senast tre veckor efter ansökningsdatum lämnas besked till sökande om antagning till sökt kurs. Kursdeltagare antas aldrig till kurser innan sista ansökningsdatum. Ansökningar efter ansökningsdatum behandlas skyndsamt och då tillämpas löpande antagning.

Handlingsplan för antagning

Om en kurs inte startar ges besked om detta senast 31 juli. Orsaken är i så fall att antalet kursdeltagare inte är tillräckligt många.

Verksamheten utvärderas

Under läsåret görs en skolövergripande utvärdering i slutet av varje termin. Den är anonym och består dels av en attitydundersökning till skolans olika verksamhetsområden, studiesituationen samt skolans utrustning och lokaler, dels av en muntlig del där kursdeltagaren fritt beskriver sin studiesituation samt frivilligt besvarar ett antal frågor. Utvärderingarna redovisas för kursdeltagarna innan de slutat sina studier vid skolan.

Utvärdering vid Sörängens folkhögskola

Drog- och alkoholfri skola

Kursdeltagare som använder olagliga droger stängs omedelbart av från sina studier vid skolan. Rektor kontaktar i dessa situationer polisen. Beslut om avskiljande från skolan och kursen avgörs slutgiltigt av skolans styrelse. Kursdeltagare som missbrukar alkohol eller nyttjar alkohol under studietid kallas till rektor för samtal som i allvarliga fall kan leda till avstängning och anmälan till skolans styrelse med begäran om avskiljande från kurs och skolan. I dessa situationer utgår skolan från handlingsplanen för alkohol och droger.

Handlingsplan alkohol och droger

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling accepteras inte

Disciplinära åtgärder med avstängning från studier kan även bli aktuella i situationer som innehåller diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, våld och hot samt stöld. För boende i skolans internat kan avvisning förekomma vid upprepat störande beteende. Slutligen har skolan en handlingsplan gällande hög frånvaro som kan leda till avskiljande från studierna för kursdeltagare som utan orsak ej deltar i undervisningen. 

Likabehandlingsplan

Handlingsplan vid hög frånvaro

Kursrådet hanterar interna frågor

Kursrådet är skolans organ för skolans interna och gemensamma frågor. Representanter är deltagare från varje kurs, kökschef, vaktmästare. lokalvårdare, expeditionspersonal, lärarrepresentant samt rektor. Kursrådet sammanträder minst fyra gånger per termin.

Demokrati på Sörängens folkhögskola

Skolans styrelse

Skolans styrelse är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet inom Region Jönköpings län som kan nås via regionens webbplats.

Demokrati, Region Jönköpings län