CONSTR:ACT - för en klimatneutral bygg- och fastighetssektor

Genom projektet CONSTR:ACT ska vi bidra till minskad energianvändning och växthusgasutsläpp genom att öka kunskap, innovation och samverkan i bygg- och fastighetssektorn i länet.

- För att branschen ska kunna bli klimatneutral behöver aktörer från alla delar i bygg- och fastighetssektorn bidra och även prata med varandra. Genom det här projektet vill vi skapa förutsättningar för att våga testa klimatsmarta lösningar och dela kunskap och erfarenheter sinsemellan, säger projektledare Linda Gladh.

Bakgrund till projektet

År 2020 stod bygg- och fastighetssektorn för cirka 34 procent av Sveriges totala energianvändning och för 21 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. För att nå målet om en klimatneutral bransch år 2045 och de regionala mål som finns behöver mycket göras. 

Mellan 2020 och 2022 drev vi på Energikontor Norra Småland två förstudier för att undersöka vad bygg- och fastighetsbranscherna vill ha och behöver för att öka sin takt i omställningen mot klimatneutralitet. Kompetenshöjning, goda exempel och nätverkande var det som var mest efterfrågat.

Som slutresultat bildades CCC Jönköpings län (Collaboration for Climate neutral Construction). CCC fungerar som ett nätverk och är en viktig plattform för arbetet med CONSTR:ACT och målet om en klimatneutral byggbransch.  

Budget

Projektbudgeten är på 5,7 miljoner kronor.

Projekttid

April 2023 - juli 2026

Målgrupp

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som påverkar och styr utvecklingen av byggnader inom hela kedjan för bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län.

Projektets mål

Efter projektslut har kunskapsnivån ökat inom bygg- och fastighetsbranschen i Jönköpings län för hur de kostnadseffektivt kan arbeta med att minska sina växthusgasutsläpp och energieffektivisera både processer och fastigheter sett till hela livscykeln av en fastighet. Nya samarbeten har etablerats och benägenheten inom branschen att testa nya verktyg, arbetssätt och innovationer har ökat.

Genomförande

För att öka kunskap, innovation och samverkan kommer projektet att:

  • Arrangera kunskapshöjande aktiviteter såsom seminarier
  • Kartlägga goda exempel
  • Arrangera studiebesök
  • Genomföra workshops med olika aktörer inom branschen
  • Erbjuda test och utvärdering av nya verktyg och arbetssätt

Medfinansiärer

Projektet är huvudsakligen finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län. Medfinansiärer är också Jönköpings kommun, YLAB, HSB Göta, Vätterhem, Swegon och CCC Jönköpings län.