Projektinformation EFFEKT

Genom projektet EFFEKT ska vi jobba för att accelerera utvecklingen av ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län.

Bakgrund

Jönköpings län, precis som resten av Sverige, behöver kraftsamla för att uppnå nationella och regionala klimat- och energipolitiska mål. Elektrifieringen av vårt samhälle, och framförallt inom industri- och transportsektor kräver ökad elproduktion och elnätskapacitet. Denna förändring skapar stora utmaningar men också nya möjligheter.

Projektet EFFEKT ska accelerera utvecklingen av ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län genom samverkan med kommuner, energiföretag och näringsliv. Projektet kommer att öka analysunderlagen, kunskap, innovationsgrad, samt skapa mötesplatser som möjliggör framtagandet av nya lösningar för ökad förnybar energiproduktion och minskad belastning på elnätet.

Budget

Projektets budget är på 16,9 miljoner kronor.

Projekttid

Projektets drivs under perioden april 2023 till och med juli 2026.

Projektets mål

Vid projektslut har länets kommuner tydligt ökad kapacitet* och beslutsförmåga för att möta samhällets behov av ett tillförlitligt** och hållbart energisystem.
Nya investeringar och innovativa lösningar*** har realiserats av det offentliga, energibolag & små och medelstora företag vilket påskyndat energi- och klimatomställningen samt stärkt näringslivets konkurrenskraft.


Projektets delmål (pdf-fil, 131 kB)

Genomförande

Projektet är indelat i tre delar. Den första delen av projektet fokuserar på det kommunala energiplansarbetet där målgruppen för detta arbete är länets kommuner.
I den andra delen av projektet kommer projektet att jobba med både energiföretag och näringsliv för stötta med framtagandet av lösningar som bidrar till ett hållbart och tillförlitligt energisystem i länet.
Den tredje delen av projektet fokuserar på Gnosjö kommun som är en pilotsatsning. Målgruppen för arbetet är kommun, energiföretag och näringsliv. Gnosjö kommun kännetecknas av en hög andel energiintensiv industri och har som mål att bli en plusenergikommun. Tanken är att goda exempel och lärdomar från pilotsatsningen kommer att spridas i resten av länet och nationellt.

Kommunal energiplanering

Många av länets kommuner saknar en aktuell energiplan och är i behov av bättre data/analysunderlag, verktyg och mer kunskap för att öka sin beslutsfattande förmåga i energifrågor, satsningar och investeringar. Detta ska EFFEKT bidra med.

Tillförlitligt och hållbart energisystem

Elektrifieringen av vårt samhälle, och framförallt industri- och transportsektorn, innebär ökat behov för utbyggnad av förnybar elproduktion och elnät. Detta kommer att ta tid vilket innebär att vi även kommer att behöva andra lösningar för att skapa ett tillförlitligt och hållbart energisystem. EFFEKT ska bidra med efterfrågade analysunderlag och prognoser till målgrupperna. Detta för att de ska kunna genomföra beslut, investeringar och innovativa lösningar som minskar belastningen på elnätet och möjliggör ökad förnybar energiproduktion.

Innovationsplattform - pilotsatsning i Gnosjö

Genom projektet EFFEKT driver Gnosjö kommun en pilotsatsning där målsättningen är att minst tre innovativa angreppssätt för att möta den lokala effektproblematiken ska ha blivit verklighet samt att självförsörjandet på energi ska ha stärkts.

Projektpartners

Projektet EFFEKT drivs tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Gnosjö kommun. Andra projektpartners är Aneby kommun, Gislaved kommun, Jönköping kommun, Mullsjö kommun, Sävsjö kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun, Jönköping Energi och Handelskammaren Jönköpings län.

Medfinansiärer

Europeiska regionalfonden, Regional Utveckling i Jönköpings län, Tranås Energi, Jönköping Energi, Handelskammaren i Jönköpings län och alla kommuner i Jönköpings län.


*Kapacitet i form av kunskap, underlag & organisering.
**Tillförlitligt utifrån att undvika effektbrist samt resiliens mot geopolitiska & krisrelaterade störningar, t.ex. genom höjd självförsörjningsgrad på energi & minskad elnätsbelastning.
***Innovativa lösningar kan t.ex. vara nya energitjänster, samverkanssatsning på förnybar produktion, tillvaratagande av restvärme eller nytänkande energigemenskaper och mikronät.