Krönika: Tillvaron innehåller risker

flicka med hörlurar
Foto: Pixabay

I samband med att Covidrestriktioner avslutats hörs röster att vi riskerar bakslag med fler smittade och sjuka.

Risk innebär sannolikheten för att en icke önskvärd händelse ska inträffa. Chans är motsatsen - något eftersträvansvärt. Inom hälso-sjukvård, trafik, miljö, militärt försvar och liknande verksamhet, där arbete med att förebygga oönskade händelser ingår, tas hänsyn till olika aspekter i synnerhet ekonomi enligt kostnads - nytta principen. 

Även på ett personligt plan handskas vi med riskvärdering ofta helt omedvetet. Enligt biologisk fysiologisk kunskap styrs vi av lust/olust, där strävan efter största möjliga njutning sannolikt är starkast. Att utsätta sig för farliga, snabba ”kickar” upplevs av många som nödvändigt för att ”leva hela livet”, känna meningsfullhet, spänning och att utvecklas. När man utsätter sig för olika faror finns försvarsmekanismer – ” det är inget som händer mig”.

Andra mer försiktiga individer har behov av trygghet, lever plikttroget efter lagar, regler och bestämmelser oftast grundade på vetenskapliga experiment med expertutlåtande och konsekvensanalyser.

Upplevelse av risker varierar beroende på om man utsätter sig för något frivilligt exempelvis sport på fritiden eller av tvång under arbete. Uppfattning varierar även mellan experter och allmänheten.  Vanligt folk känner mest rädsla för smittsamma sjukdomar, gifter, radioaktivitet medan experterna rankar livsstilsfaktorer högst såsom tobak, alkohol, övervikt.

 Vår livssyn har stor betydelse hur vi hanterar risker. Sannolikt upplever de flesta att vi själva bestämmer över våra liv. Men några har en fatalistisk inställning eller att slumpen avgör – ” det som händer är oundvikligt, allt är osäkert ”. Paradoxalt kan sådana tankar ha en lugnande effekt.

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör