Krönika: Politik och hälsa

händer runt en bubbla med personer i
Foto: Pixabay

Just nu i skrivande stund pågår ett krig i vårt närområde. I sammanhanget framförs att demokratier inte krigar mot varandra. Tyvärr minskar antalet och idag uppskattas beräknas endast cirka 15% av världens befolkning leva i fria demokratier.

Vid en internationell konferens förra året lyftes fördelar med demokrati baserade på vetenskaplig forskning. Bland resultaten kan nämnas utöver inga krig även bättre utbildningsnivå, ekonomisk utveckling, lägre spädbarnsdödlighet och längre medellivslängd. Kanske självklart men vilka faktorer är avgörande?

Krig är sannolikt det största hälsohot som kan tänkas genom att bli utsatt för hot och våld, brist på mat, skydd och värme samt risk för skador och död. Krigsupplevelser innebär förödande följder för både fysisk och psykisk hälsa hos alla inblandade - soldater, civila, flyktingar och anhöriga. De med tidigare krigsupplevelser berättar om förstärkning av posttraumatisk stress. Även många av oss som lever i fred, men tar del av all fasansfull information mår säkerligen dåligt på olika sätt.

En fungerande demokrati kännetecknas av tillit och samhörighet samt respekt för regler och lagar och förordningar. Exempel på förebyggande åtgärder för att undvika olyckor är hastighetsgränser, bilbälten, arbetarskydd och anvisningar för hantering av farliga kemikalier. Miljöåtgärder för rent vatten, mindre luftföroreningar från trafik och uppvärmning av byggnader grundas på politiska beslut.

Historisk kan man tala om olika perioder av sjukdomsorsaker; fattigdom (domineras av infektionssjukdomar, näringsbrist) – väl-levnad (fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom) - tillitsbrist (psykisk ohälsa, missbruk, ensamhet).

Politiska åtgärder har varit att bygga sociala skyddsnät med exempelvis föräldrapenning, barnbidrag, studiemedel, sjukersättning, pensionssystem. En kombinerad utveckling av sjukvård och förebyggande hälsovård med inriktning på hygien, mödra-barnhälsovård, tandvård, olika screeningprogram har säkert bidragit till att vi lever friskare och längre i ett demokratiskt samhälle.

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör