Krönika: Halka och fallolyckor

istappar från en gren
Foto: nancymorris, Paxabay

Vi har den här säsongen haft en tidig och ovanligt sträng vinter med snö och is. Risken för halka och fallolyckor ökar. Mest drabbas hand- och fotleder. Men oftast får s.k. benskörhetsfrakturer (brott på höft- och ryggkotor) bland äldre störst konsekvenser, inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt.

Efter en operation av höftfraktur drabbas cirka hälften av förvirringstillstånd. Komplikationer såsom infektioner, cirkulationsstörningar i hjärnan eller blodproppar är vanliga och innebär att många aldrig kan återvända till sitt tidigare boende. Fallolyckor med komplikationer beräknas orsaka cirka 1000 dödsfall årligen i vårt land.

Fallolyckor betraktas som ett stort folkhälsoproblem. I syfte att minska fallskador har sjukvården (regioner och kommuner) gemensamt upprättat ett förebyggande program. I detta försöker man identifiera och åtgärda kända risker för fallskador. Man vet exempelvis att kvinnor speciellt efter klimakteriet har lägre bentäthet och löper flerfaldigt ökad risk för fraktur. Yngre friska och fysiskt aktiva faller oftast utomhus där halka spelar stor roll.  Äldre med funktionshinder faller däremot mer inomhus i samband med vardagssysslor

Påverkbara faktorer är fysisk inaktivitet, som medför sämre muskelstyrka och reaktionsförmåga, dålig balans samt lägre bentäthet. Användning av sömnmedicin och lugnande medel, speciellt hos äldre, ökar risken för fallolyckor.

Förebyggande åtgärder måste ske på bred front. På samhällsnivå kan nämnas stadsplanering t.ex. trafikmiljö med gång- och cykelvägar och belysning m.m. Att vintertid sörja för god snöröjning och sandning av gator och vägar. Möjlighet till sittplatser för vila och god tillgång till allmänna färdmedel.

På individnivå är tidiga insatser inriktade mot barn och ungdomar nödvändiga eftersom skelettets hållfasthet i stort grundläggs de första 20 åren. Balansförmågan avtar redan vid 35-40 årsåldern. Att lära ut rätt fallteknik, har t.ex. genomförts på vissa skogsföretag med hjälp av judoinstruktörer med gott resultat. Principen är att göra sig så rund som möjligt vid fall, sänka tyngdpunkten och undvika ta emot sig med händer och armar. Kanske orealistiskt att genomföra stort i samhället, eller ...? Lättare är skelettstärkande åtgärder som att stimulera till livslång rörelse och balansträning, bra matvanor och att aldrig börja röka. Utevistelse för att få D-vitamin från solljus är också värdefullt.

Under vintertid gäller det att vara medveten om att det finns förrädiska isfläckar, där man minst anar. Du kan själv använda bra skor med halkskydd exempelvis fotbroddar Viktigt är hjälpmedel som käpp, rollator för att bibehålla balans och gångförmåga. Många upplever en ökad säkerhet att gå med stavar som stöd. Inomhus kan man undvika lösa mattor, använda halkskydd i duschar m.m.  

Fallolyckor medför ofta rädslor, smärtor, nedsatt funktion och social isolering, alltså med andra ord nedsatt livskvalitet. Det finns all anledning att uppmärksamma politiker, hälso- och sjukvården, skolor och olika institutioner att engagera sig i det förebyggande arbetet mot just fallolyckor.  

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör