Skolans vision och värdegrund

Skolans huvudentré med en grön häck framför. Blå himmel.

All verksamhet på Värnamo Folkhögskola utgår från principen alla människors lika rätt och värde oavsett kön, etnicitet, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.

Vi är en skola med folkbildningen som grund och erbjuder en kreativ och utvecklande drogfri miljö. Värnamo Folkhögskola har antagit en standard som grund för de studerandes rättigheter. Den revideras årligen av skolans samverkansgrupp.

Skolans vision och värdegrund

Vår vision

Värnamo Folkhögskola ska möjliggöra att deltagare och personal växer och utvecklas på ett hållbart och hälsosamt sätt för individ och samhälle. Vår skola ska erbjuda ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud som speglar omvärldens och individens behov. Möten mellan personal och deltagare ska stimulera till livslångt lärande och utveckling till aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare. 

Skolans värdegrund bygger på:

  • Demokrati
  • Fritt tänkande
  • Respekt
  • Jämställdhet
  • Se individen
  • Kommunikation

Huvudman för Värnamo Folkhögskola är Region Jönköpings län vars vision är:
”För ett bra liv i ett attraktivt län”.

Svenska statens uppdrag till folkhögskolorna är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang och delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för kulturlivet.