Deltagarråd

Värnamo Folkhögskola ska sträva efter att skapa en demokratisk, solidarisk, och jämlik skola med respekt för alla människors lika värde. Deltagarrådet har till uppgift att tillvarata alla deltagares intressen.

Varje läsår väljs två representanter (en ordinarie och en suppleant) från varje kurs som tillsammans bildar skolans deltagarråd.

Deltagarrådet väljer själva vilka frågor som ska drivas. Det kan vara frågor som rör studiemiljö, arbetsformer eller skolgemensamma aktiviteter.

Deltagarrådet bestämmer vilka former ett möte ska ha och hur ofta dessa möten ska hållas. Klasstimmetiden på måndagar kl. 13.00-14.00 möjliggör möten för deltagarrådet.