Avstängning

På Värnamo Folkhögskola hjälps vi alla åt för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Varje kursdeltagare ska utvecklas i sin takt, efter sina behov i en lugn, stimulerande och trygg miljö. Ibland är det nödvändigt att vidta åtgärder om någon skulle bryta mot uppsatta regler.

Grova eller upprepade avvikelser från våra skolregler på skolans område kan leda till i första hand en tids avstängning och i värsta fall avskiljande från undervisningen eller internatet.

Exempel på orsaker till avstängning

 • Alkohol-, narkotika- eller droganvändning
 • Brottsliga handlingar
 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning
 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom
 • Frånvaro från undervisningen
 • Avstängning från internatet kan ske om du inte betalar hyran eller följer internatets villkor och föreskrifter.

Rutin vid avstängning

 • Det första skolan gör när en kursdeltagare avviker från reglerna är att kalla till samtal där man utreder vad som hänt och orsaken. Då försöker vi också, så långt det är möjligt, finna en plan för hur skolan ska kunna stödja den studerande så att fortsatta problem kan undvikas.
 • Om det krävs kan rektorn stänga av eller skilja den studerande från internatet/undervisningen i 14 dagar. Rektorn måste informera skolans styrelse, det vill säga Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet om beslutet. Beslutet diarieförs, men är sekretessbelagt.
 • Inför en längre avstängning skriver rektor ett beslutsunderlag med förtydliganden rörande grunderna för avstängningen och eventuell rekommendation till beslut för skolans styrelse.
 • Rektor ser till att kursdeltagaren får information om beslutsunderlaget och processen, i första hand muntligen. Tanken är att kursdeltagaren ska få möjlighet att yttra sig innan styrelsen fattar beslut.
 • Styrelsen tar beslut i ärendet.
 • När styrelsen fattat beslut om avstängningen ansvarar rektor för att beslutet sänds till kursdeltagarens hemadress.
 • Om den studerande är missnöjd med beslutet kan hen vända sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR) eller överklaga till Förvaltningsrätten.  

Fastställd av direktör för utbildning och kultur, Region Jönköpings län 2018-02-13