Policydokument rörande deltagares olika funktionsförmågor

Värnamo Folkhögskola vänder sig till deltagare som vill läsa; grundskole- och gymnasieexamen, fritidsledarutbildning, socialpedagogutbildning, textilakademin, etableringskurs för nyanlända samt särskilda kurser för deltagare med funktionsnedsättning.

 • Anpassningar efter deltagares behov/funktionsnedsättning görs på alla utbildningar.
 • Alla deltagare erbjuds stöd för att kunna studera på likvärdiga villkor
 • Alla deltagare skall ha möjlighet till individuell planering av sina studier.
 • Skolans lokaler är tillgängliga för alla
 • Skolan erbjuder god studiemiljö, psykosocial miljö och IT-miljö

Stödåtgärder

Värnamo Folkhögskola avsätter särskilda resurser för att kunna erbjuda stöd i olika studiesituationer för den som behöver.

Skolan har en stödgrupp som ansvarar för att anpassningar görs utifrån deltagarnas behov. Stödgruppen och deltagaren kommer överens om anpassningar och stöd som sedan skrivs ned i en pedagogisk plan.

Uppföljning av stöd skall ske regelbundet med deltagaren och den som ansvarar för stödåtgärden. Exempel på anpassningar och stödinsatser kan vara:

 • assistans vid förflyttning
 • anpassade studiematerial
 • kompensatoriska hjälpmedel
 • stöd av specialpedagog, elevassistent eller kurator

Rutiner vid internatboende

 • Deltagaren sköter självständigt mathållning, hygien och medicinering
 • Vid behov ansöker anhörig om stöd via LSS
 • Uppföljning av internatboendet sker regelbundet
 • Internatboendets rutiner, regler och tider måste respekteras
 • Deltagaren deltar i planerade ”husmöten”

Individuell studiegång

I vissa fall kan en långsammare studietakt krävas. Skolledning, ansvariga lärare och kursdeltagaren gör tillsammans en individuell studieplan för studierna.

Om en deltagare har önskemål om att förlänga sina studier längre än fem år gör kursföreståndare tillsammans med arbetslag och rektor en bedömning om det är möjligt att förlänga studierna.

Ansökningsförfarande

Värnamo Folkhögskola rekommenderar att sökande med funktionsnedsättning i god tid kontaktar skolan för att diskutera behovet av stöd.

Antagningsförfarande

Inför kursstart gör kursansvarig en analys utifrån den sökandes funktionsnedsättning för att kunna bedöma skolans tillgänglighet, internatboende och andra resurser som kan behövas för att kunna erbjuda en utbildningsplats.