Krönika: Färre bilresor bra för klimat och hälsa

Flickor som cyklar
Foto: Pixabay

”Det är bättre att förebygga sjukdomar än att behandla”. Ett påstående som alla tycks vara överens om. Men eftersom prevention (= förhindra sjukdom och skada) vanligen är ickehändelse, där måttet på framgång innebär att inget händer så uppstår svårigheter vid prioritering av olika politiska beslut.

Just nu är frågan om utfasning av fossila bränslen en dominerande fråga. Transportsektorn bedöms vara ansvarigt för ca hälften av utsläppen av växthusgaser i vårt land. Eftersom bilar har lång livslängd så utgör eldrivna bilar endast några få procent idag, varför ett alternativ är att minska bilåkandet. Vi ser dock motsatsen genom att många barn i all välvilja från vårdnadshavare skjutsas med bil till och från skolan. Framtida vanor grundläggs tidigt i unga år!

Det som är bra för hälsan är också bra för klimatet. Ett mål är mindre bilåkning och mer gående och cykling. Idag uppskattas icke bilutnyttjande stå för endast 4% av förflyttningar till jobb, skola och affärer etc. I snitt går svenskar totalt ca 6000 steg per dag, med stor individuell variation. Negativt är att hälften av alla vuxna är överviktiga eller feta. Utsläpp av växthusgaser och svenskarnas viktutveckling kan sägas gå hand i hand.

Nuvarande regering har lovat sina väljare att sänka bensinpriser genom att öka mängden fossilt innehåll och därmed även öka utsläpp av växthusgaser. Någon satsning på mer kollektiva kommunikationer lyser också med sin frånvaro.

Att luftföroreningar spelar stor roll för lungsjukdomar är väl känt. Ny forskning talar för att små mikroskopiska partiklar även skadar hjärta och kärl. Andra samband mellan politik, klimat och hälsa är betydelsen av planering av boendemiljöer såsom grönområden, gång- och cykelvägar. Gröna växter tar upp koldioxid, promenader och cykling släpper inte ut några skadliga föroreningar och vi minskar kostnader för sjukdom och förbättrar vårt välmående.

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör