Om patientsekretessen och hur Region Jönköpings län informerar om bekräftat smittade av covid-19

Det är viktigt att våra invånare känner förtroende för den personal de möter inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län. Förtroendet är viktigt för att de ska känna sig trygga och våga prata öppet om de besvär eller symtom de har. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt och patientsekretess råder.

Inom hälso- och sjukvården gäller samma sekretesskydd för alla patienter. Patientsekretessen omfattar uppgifter om sjukdomstillstånd, samt även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Invånare i Jönköpings län ska alltid kunna känna förtroende för hälso- och sjukvården – därför är patientsekretessen viktig. Region Jönköpings län lämnar inte ut några uppgifter om patienters hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Vi redovisar antal patienter

Varje dag redovisar Region Jönköpings län det totala antalet patienter som vårdas för covid-19 vid våra tre sjukhus. Från och med 1 april 2020 redovisar vi antal bekräftade fall av covid-19 enligt följande:

  • Antal patienter med bekräftad covid-19, varav antal som får intensivvård.
  • Antal patienter med bekräftad covid-19 som avlidit på våra tre sjukhus det senaste dygnet. Observera att det kan finnas en viss eftersläpning i rapporteringen.
  • Avlidnas ungefärliga ålder i åldersspann per tiotal, samt om det finns en känd underliggande sjukdom hos avlidna personer under 70 år.

Region Jönköpings län redovisar inte uppdelat på de olika sjukhusen och lämnar inte ut några ytterligare uppgifter kring patienter och avlidna.

Om sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Tystnadsplikt betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om en patient utan att patienten har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om en sjukdom, den behandling patienten får eller om patientens privata situation.

Tystnadsplikten gäller alla anställda i Region Jönköpings län, också personal som arbetar med annat än vård. Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.

Tystnadsplikt och sekretess, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Skäl att göra undantag från våra förhållningssätt

Sekretessen och tystnadsplikten är omfattande men kan under vissa omständigheter brytas utan att patienten ger sitt medgivande. Det gäller till exempel i följande situationer:

  • En domstol, åklagar-, polis-, kronofogde- eller skattemyndighet vill veta om en viss person vistas på en vårdinrättning.
  • Kommunens socialtjänst eller Försäkringskassan behöver uppgifterna för en utredning av ett ärende.
  • Transportstyrelsen behöver uppgifterna för att pröva om någon är lämplig att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation.
  • En läkare bedömer att en patient är olämplig att ha skjutvapen ska läkaren anmäla det till polisen.
  • Uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.

Om en person misstänks för grov brottslighet eller viss brottslighet mot barn har vårdpersonal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis och åklagare.