”Tydlig framåtanda i träbranschen”

Forskning har en viktig roll i det stora samarbetsprojektet Smart Housing Småland. Jönköping University deltar i en rad olika projekt i syfte att utveckla det nationella intresset för byggnation i trä och glas.

– Det finns en tydlig framåtanda i trähusbranschen och ett enormt tryck på byggnation i trä. Vi har ett antal gamla trästäder i Sverige och det bubblar nu på många ställen för att skapa träbebyggelse. Tanken med Smart Housing Småland är nu att verkligen få städer och samhällen att våga satsa på detta.

Det säger Magnus Granström, forskningschef vid Tekniska högskolan i Jönköping och medlem i referensgruppen för Smart Housing Småland, SHS.

SHS har en tydlig vision om att bli ”internationellt ledande innovationsmiljö som med användaren i centrum skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä”.

”Hållbart i det långa loppet”

– En av de viktigaste faktorerna är att träbyggnation är hållbart i det långa loppet. Samtidigt kan vi se att vår region, Jönköping, Kronoberg och Halland har hälften av landets trähusproduktion, säger Magnus Granström.

Han representerar den akademiska världen som bidrar med forskning kring byggnation i trä och planglas, i nära samarbete med industrin.

– Tyngdpunkten på projektet är Småland, men vi har kontakt med aktörer på andra håll i Sverige också. Det är viktigt att vi nyttjar varandras kunskap, säger han.

Magnus Granström beskriver hur de olika lärosätena bidrar med olika styrkor. Medan Linnéuniversitet i Växjö har mer av sitt fokus på konstruktioner av trä och glas, arbetar Tekniska högskolan i Jönköping mer med kunskapen kring byggprocesser, affärsmodeller och industriellt byggande.

Till SHS finns till exempel sex industridoktorander i en forskarskola anslutna, tre från varje lärosäte och alla kopplade till var sitt företag

Mer flexibilitet behövs

–Husbranschen är ganska traditionell. Den måste bli mer flexibel kring hur byggnader kan användas och utveckla modulbyggnadsteknik. Olika boendes perspektiv behöver tas in i processerna tydligare. Det är också en utmaning hur mycket av produktionen som ska automatiseras och hur mycket som ska anpassas individuellt i produktionen, eller hur olika krav ska hanteras och om det är nödvändigt prioriteras. Vi vill också dra nytta av den kunskap som finns i annan industriproduktion. Husbyggnation bygger mycket på nationell lagstiftning, men det finns ändå en hel del kunskap som kan nyttjas mellan länder, säger Magnus Granström.

Använda dagsljuset

Samarbetet mellan forskare, doktorander och företag är tätt. Ett stort antal företag deltar i SHS, men också olika forskarmiljöer, som till exempel inom belysningsteknik.

– Hur man får in belysning, men också hur man använder dagsljus, är viktiga frågor vid byggnation.

SHS-projektet resulterar i allt ifrån utveckling av prototyper till satsning på stora byggprojekt.

– De tre första åren med SHS har varit mycket av startfas. Nu tar vi nästa steg med större projekt och de doktorander som är knutna till olika företag, säger Magnus Granström.

Intensivt samarbete kring projekten

Att styra ett projekt som löper över minst tio år, med en mängd olika aktörer, kräver förstås en ledning i flera nivåer.

– Vi har en styrgrupp som fattar besluten och en operativ processledning som sköter det dagliga. Det blir ett samarbete mellan dem och oss i referensgruppen för att ha koll på projektportföljen.

Detta är en portfölj med olika projekt som ska leda fram till konkreta satsningar på byggnation i trä och glas i Sverige, likt det på Kungsängen i Jönköping.

– Det är ett spännande uppdrag att ingå i referensgruppen. Vi lever hela tiden i gränslandet mellan forskningsområden och prototyper. Det som tas fram ska också komma till nytta, och genom att visa upp olika resultat blir det väldigt konkret, säger Magnus Granström.

MIKAEL BERGSTRÖM