Sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar i en rad frågor

Bild på Susanne Yngvesson framför ingången till Regionens hus.
Susanne Yngvesson, regionsjukvårdssakkunnig, konstaterar att samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen skapar bra dialoger och är en framgångsfaktor som kan bidra till de goda medicinska resultaten. Foto: Mikael Bergström

Region Jönköpings län har ett intensivt samarbete med Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län i sydöstra sjukvårdsregionen. Det handlar bland annat om frågor kring IT, kompetensförsörjning och upphandlingar.

– Till grund för samarbetet finns ett regionsamverkansavtal med målet att utveckla god vård i hela sjukvårdsregionen.  Ett utvecklat samarbete ger förutsättningar för flera vinster, bland annat ökad kvalitets- och kompetensutveckling, jämlik vård, erfarenhetsutbyte, ökad effektivitet och en förbättrad tillgänglighet, säger Susanne Yngvesson, en av Region Jönköpings läns representanter i regionsjukvårdsledningen.

Regionala medicinska programgrupperna utgör basen

De regionala medicinska programgrupperna (RMPG) utgör basen i det regionala samarbetet. RMPG Primärvård har bildats under året och nu finns totalt 18 grupper. RMPG-grupperna har under 2016 fått utökat uppdrag som innebär att de utöver tidigare ansvar för samarbete, vårdkvalitet och kunskapsstyrning även ska arbeta med bland annat nivåstrukturering/arbetsfördelning (vad som ska göras var) i sjukvårdsregionen samt utökat samarbete med läkemedelskommittéer/-enheter för att minska olikheter inom läkemedelsområdet.

Centrumråd ger uppdrag

Arbetet i de 18 regionala medicinska programgrupperna, RMPG, samordnas av fyra centrumråd. Centrumrådet ger uppdrag till RMPG, och RMPG skriver årligen en rapport där de tre viktigaste behoven framöver lyfts fram.

Samordnar en rad frågor

I nivån över centrumråden finns regionsjukvårdsledningen som samordnar en rad frågor, som till exempel kunskapsstyrning, nivåstrukturering/arbetsfördelning, forskning och utveckling, IT i gemensamma projektet - eSPIR (eHälsa Samverkande Processer i Regionen), sällsynta diagnoser, läkemedel, patientsäkerhet, försäkringsmedicinska utredningar och andra nationellt drivna projekt. Men också såväl gemensamma som enskilda svar på nationella remisser.

Kompetensförsörjning ett stort område

Personalfrågor, HR, är ett stort område för sydöstra sjukvårdsregionen, med bland annat mål för kompetensförsörjningen på kort och lång sikt i hälso- och sjukvården, och minskat beroende av hyrpersonal.

– Det pågår en aktiv dialog med lärosätena, säger Susanne Yngvesson. Nationella riktlinjer och vårdprogram skapar behov av att säkra tillgång till medarbetare med den kompetens som krävs. Det handlar också om hur vi ska tänka när vi nivåstrukturerar/arbetsfördelar, så att vi inte förlorar grundläggande kompetenser i verksamheten. Vi behöver hela tiden i utvecklings-/förändringsarbetet ha kontroll på att vi arbetar i linje med riktlinjer och vårdprogram samtidigt som vi behöver ha en attraktivitet i våra arbetsplatser.

Gemensam upphandling minskar kostnader

Upphandlingsfrågor är ett annat viktigt område, både för läkemedel och medicintekniska produkter.  Med gemensam upphandling är målet att öka enhetligheten och på så sätt underlätta samarbetet samt uppnå hög kostnadseffektivitet och hög patientsäkerhet.  Inköpsavdelningarna i sjukvårdsregionen, regionala medicinska programgrupperna (RMPG) och centrumråd har ansvar för att initiera gemensamma upphandlingar. Just nu är det aktuellt att undersöka möjligheten att köpa in så kallad PET-CT- utrustning, alltså bildundersökning med hjälp av isotoper.

Susanne Yngvesson ser en rad fördelar i det samarbete som utvecklas i sydöstra sjukvårdsregionen.

– Vi träffas på en formaliserad arena som gör att det blir lättare att få till bra dialoger. Det är en tydlig framgångsfaktor. Samarbetet kan säkert vara en bidragande orsak till de goda medicinska resultaten i sjukvårdsregionen, säger hon.

MIKAEL BERGSTRÖM