Snabba insatser hemma bättre än inläggning på sjukhus

Specialistsjuksköterska Anna Estehag Johannesson och arbetsterapeut Erica Kyhlberg tittar på en rad riskfaktorer som finns för sköra, äldre patienter, och kan erbjuda en dagsjukvårdsplats för att insatserna i hemmiljön ska hinna ordnas.
Specialistsjuksköterska Anna Estehag Johannesson och arbetsterapeut Erica Kyhlberg tittar på en rad riskfaktorer som finns för sköra, äldre patienter, och kan erbjuda en dagsjukvårdsplats för att insatserna i hemmiljön ska hinna ordnas. Foto: Johan W Avby
Specialistsjuksköterska Anna Estehag Johannesson och arbetsterapeut Erica Kyhlberg tittar på en rad riskfaktorer som finns för sköra, äldre patienter, och kan erbjuda en dagsjukvårdsplats för att insatserna i hemmiljön ska hinna ordnas. Specialistsjuksköterska Anna Estehag Johannesson diskuterar en patient med Gun-Britt Cederqvist, sjuksköterska på akutmottagningen, Höglandssjukhuset. Samarbetet mellan geriatriska vårdavdelningen och akutmottagningen är nyckeln till ett bra omhändertagande av sköra, ofta äldre, patienter.

En fördjupad helhetsbedömning av behoven och snabba insatser i hemmet istället för inläggning på sjukhus. Det är tanken bakom Höglandssjukhusets satsning för att ge sköra patienter ett bättre omhändertagande. Hur det fungerar berättade specialistsjuksköterska Anna Estehag Johannesson och arbetsterapeut Erica Kyhlberg vid ett av de många seminarierna på Utvecklingskraft.

Anna Estehag Johannesson, specialistsjuksköterska i geriatrik på geriatriska vårdavdelningen, GAVA, Höglandssjukhuset och äldrekoordinator, har via sin bildskärm hela tiden överblick över de sköra patienter, ofta äldre, som kommer in till akutmottagningen.

– Jag tittar på vilka behov patienten har, sjukdomsbakgrund, funktion, eventuella hjälpmedel och om patienten har kontakt med kommunen.

Hon besöker patienten på akutmottagningen för att diskutera med akutmottagningens primärjour, gå igenom vårdbehovet och behovet av stöd i hemmet.

Vårdplanering behövs

– Den här patientgruppen har nästan alltid någon medicinsk åkomma. Så snart det tillstöter något påverkar det aktivitetsförmågan. Infektion, sämre balans, ökad fallrisk eller sämre förmåga att äta leder snabbt till en funktionssvikt.  Därför måste vi få till en vårdplanering, säger arbetsterapeut Erica Kyhlberg.

Hon deltar i det första steget, en fördjupad geriatrisk bedömning, vilket är en teambedömning  utifrån medicinskt, funktionsmässigt och psykosocialt behov, som sker på akutmottagningen.

– Den stora skillnaden jämfört med ett ”vanligt” besök på akutmottagningen är att vi arbetar preventivt med att titta på riskfaktorer som sömn, smärta, aptit och liknande. Allt hänger ihop, säger Erica Kyhlberg.

Satsningen kallas ”Esther på akuten” eftersom ”Esther” är det symboliska namnet på en person som har behov av hjälp från flera aktörer.

Tre tänkbara åtgärder

Den fördjupade geriatriska bedömningen kan leda till tre saker:

* Att patienten direkt får återvända hem igen. Ibland efter kontakt med kommunal biståndshandläggare för att ordna hemsituation.

* Att patienten läggs in på vårdavdelning.

* Att patienten får stanna på en dagsjukvårdsplats under högst ett dygn på geriatriska vårdavdelningen.

– Den är för de patienter som inte kan återvända hem direkt. De kanske behöver vänta på provsvar, ett röntgensvar, eller behöver dropp under natten, för att sedan säkert kunna åka hem dagen efter, med utökad hemtjänst eller kontakt med sin kommun, säger Anna Estehag Johannesson.

Inläggning kan undvikas

Finessen är att den sköra patienten slipper ligga och vänta på akutmottagningen, och kan få insatser som gör att en inläggning på vårdavdelning undviks.

– Vi vill förbättra omhändertagandet för den här gruppen. Att vistas på akutmottagningen kan leda till ökad förvirring och sämre allmäntillstånd. Genom snabb kontakt med kommunen och hjälp kan många återvända hem. Grundtanken är en helhetssyn kring sköra patienter för att se vad som sviktar och vilka behov de har, säger Anna Estehag Johannesson och Erica Kyhlberg.

För de patienter där det finns risk för återinläggning, skickas remiss till vårdsamordnaren på aktuell vårdcentral. Det fortsatta stödet från primärvården inleds med ett telefonsamtal från vårdcentralen inom 72 timmar.

– För patienterna är detta positivt. Finns det inga medicinska hinder är det bästa att få vända hem igen, efter snabb hjälp från kommunen, säger Anna Estehag Johannesson.

Bättre omhändertagande

För medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset är detta en satsning för att förbättra omhändertagandet av den här patientgruppen.

– Vi har startat detta efter att ha identifierat ett behov. Patienter som kommer hit via primärvården eller genom ambulans för att de upplever sviktande hälsa, kan vi ofta ta hand om på ett bättre och stillsammare sätt än med inläggning i slutenvården, säger Camilla Strid, vårdutvecklare på medicin – och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset. Att göra en bättre bedömning och bättre omhändertagande kan göra stor skillnad, men det förutsätter ett bra samarbete mellan hemsjukvård och sjukvård.

Esther på akuten drevs först och främst som en pilotverksamhet till och med augusti 2016, och utvärderades under tiden.

– Det följs med stort intresse av kollegorna i Jönköping och Värnamo, som också hoppas kunna starta. Alla ser ett stort behov, säger Camilla Strid.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot:

Under mätperioden maj 2016 bedömdes 36 patienter av det speciella teamet. I elva fall ledde det till hemgång, medan 24 lades in och dagsjukvårdsplatsen användes för en patient.