Medicinkliniken: Alla arbetar för att klara tiderna

Lungcancer, hjärntumörer och tre former av blodcancer; myelom, lymfom och AML, är några cancersjukdomar inom den medicinska vården som är eller blir så kallade SVF-förlopp under 2016.

– Vi tittar över hur vi arbetar idag och vad vi behöver justera. Det finns möjlighet att göra förenklingar i flödet, och det finns nu en medvetenhet om den tid som olika led får ta, säger Eva-Marie Ebefors, processledare för SVF på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Även om blodcancersjukdomar är relativt enkla utredningar med ett tydligt och snabbt förlopp som fungerat bra även innan, så går det att justera även där.

Vårdförlopp för diffusa symptom

 Under hösten 2016 ska medicinklinikerna i samarbete med primärvården dessutom ta fram ett vårdförlopp för ”ospecifika symtom som kan bero på cancer”.

– Det är en helt ny utredning som vi inte har idag, så det blir en utmaning för oss.

Som utgångspunkt för alla SVF-förlopp finns ett nationellt fastställt vårdprogram som anger ledtider för olika diagnoser, och vad som ska ingå i de olika stegen.

För respektive klinik handlar det om att få till denna process, i samarbete med andra kliniker i Region Jönköpings län, men också med universitetssjukhusen.

– Vi arbetar mycket tillsammans i länet. Beroende på cancerform görs utredning och behandling antingen på alla tre sjukhus, eller på ett, säger Eva-Marie Ebefors.

Som exempel utreds hjärntumörer och blodcancersjukdomen myelom, på alla tre sjukhus, medan hjärntumörer oftast opereras i Linköping, och myelom i vissa fall behandlas i Linköping.

Välgrundad misstanke är startpunkt

Välgrundad misstanke är det begrepp som används som startpunkt. Ofta uppstår den vid besök på vårdcentral, som då skickar en så kallad SVF-remiss till specialistvården.

– En del patienter söker förstås också till akutmottagningen, och därför är det viktigt att få till flödet så att de fångas upp där. Det är viktigt att det blir rätt, oavsett vilken väg patienten söker.

Vårdförloppet skiljer förstås mycket mellan olika cancersjukdomar. Lungcancer tillhör de mer komplexa, med många utredningssteg, där vissa är trånga resurser. Här har också mycket arbete gjorts även innan SVF-förlopp infördes.

– Där har det blivit en enorm förbättring, säger Eva-Marie Ebefors.

De olika ledtiderna följs också noggrant för att se att tiderna hålls.

Digital översikt planeras

Just för lungcancer finns även planer på att införa samma digitala översikt ”Vårdförloppet” som tarmkirurgerna har utvecklat, för att få bra överblick över processen.

Den interna översynen av vårdförloppen har haft stor betydelse.

– Vi har till exempel förbättrat samarbetet med strålbehandlingen på onkologkliniken. De är med på vår behandlingskonferens och kan direkt ge tider till patienter med lungcancer, vilket gör processen snabbare.

Genom så kallade multidisciplinära behandlingskonferenser, för patienter med lungcancer och hjärntumörer, träffas berörda läkare för att diskutera vilken behandling som är den bästa för den enskilde patienten.

Kan arbeta strukturerat

– SVF-förloppen har ett tydligt mål att en utredning får ta en viss tid, vilket alla kämpar för och där patienten involveras i processen. Även tidigare har vi förbättrat våra processer för att det ska gå snabbare. Men nu, genom att det blivit SVF-processer har det blivit medvind för detta arbete och bättre för patienterna. Vi får fram mer hårddata som gör att vi kan arbeta strukturerat. Det fina är att alla parter som är inblandade deltar i diskussionen om kortare ledtid i utredningen av patienten. Man kan fortfarande se vissa geografiska skillnader, och det är det vi arbetar för att minimera, säger Eva-Marie Ebefors.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot: 1 februari 2017 införs SVF-förlopp för två ytterligare blodcancerformer, akut lymfatisk leukemi och kronisk lymfatisk leukemi.