Forskningsstudie om utvecklade utomhusmiljöer

Fem forskare tittar in i kameran
Forskargruppen Robert Lecusay, Lina Mrak, Tobias Samuelsson, Ellen Almers och Per Askerlund följer förskolornas satsning på utomhusmiljön för att se vilka effekter det ger. Kollegan Sofia Kjellström saknas på bilden.

Vilken betydelse har förskolornas satsning på stimulerande utomhusmiljö? Detta studeras av en grupp forskare vid Jönköping University som följer arbetet på de nio förskolorna med bland annat intervjuer av både personal och barn.

– Detta är ett spännande arbete där vi försöker få ett helhetsperspektiv, med vad förskolans pedagoger, barnen och andra inblandade tycker, säger Tobias Samuelsson, professor i samhällskunskap och forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, i Jönköping.

Sedan tidigare har två medlemmar i forskargruppen, Ellen Almers och Per Askerlund, arbetat med ett projekt i Skåne om skogsträdgårdar och där studerat vilken upplevelse som de barn som besöker den får.

– När vi hörde att Region Jönköpings län gör en satsning på utomhusmiljön på förskolor ville vi dels hjälpa till med den kunskap vi har, dels genomföra en forskningsstudie om pedagogernas perspektiv och barnens upplevelse. Forskningsrådet Formas beviljade forskningsmedel till studien, säger Tobias Samuelsson.

Studie i två delar

Forskningsstudien består av olika delar, till exempel en studie av skillnaden i utomhusmiljö före och efter projektet, samt en annan studie av själva genomförandeprocessen, den så kallade genombrottsmetoden.

– Här frågar vi både personal och alla andra som deltagit, till exempel trädgårdsmästare och fastighetsbolag, hur det fungerat, i syfte att se om denna metod även kan användas i andra sammanhang.

Forskarna och projektledarna har inför projektstarten besökt alla förskolorna.  Bland annat har forskarna tillsammans med förskollärarna med hjälp av Riksbyggen gjort mätningar av vilka ekosystemtjänster som finns, allt från frukter och bär till UV-skydd, luftkvalitet, vattenreglering och möjlighet till rekreation, lek och rörelse. Med den som grund har förslag till hur ekosystemtjänsterna kan stärkas vuxit fram.

Personalen på förskolorna har fått inspiration till sitt arbete genom fyra workshopar som de bjudits in till och där även forskarna deltagit med inspel.

Samtalspromenader med barnen

– Barnen har vi samtalspromenader med för att se hur de använder gården idag. Sedan ska vi följa upp ett år senare och se om det blivit några förändringar i användningssättet och om det tillkommit, eller försvunnit, saker som de gillar, säger Tobias Samuelsson.

Hösten 2018 kommer forskarna att presentera en del av sina resultat för de berörda i projektet. Forskarna kommer också producera flera vetenskapliga artiklar.

– Men den stora presentationen av forskningen för en bredare allmänhet blir i samband med den nationella konferensen ”Ute är inne”, som handlar om hur man använder utomhusmiljöer i pedagogiska sammanhang och som hålls i Jönköping i augusti 2019. Förhoppningsvis kommer då också förskolorna att vara med och berätta om sitt arbete för att ge inspiration till andra att ge sig in i förändringsarbete, säger Tobias Samuelsson.

MIKAEL BERGSTRÖM