Asyl- och integrationsteamet möter asylsökande och nyanlända

Anette Jonsson, sjuksköterska, Atanas Petkovski, folkhälsoutvecklare, Dina Markos och Zakia Shams, hälsokommunikatörer samt Lina Lindahl, sjuksköterska, är några av dem som arbetar med hälsoskola för nyanlända.
Anette Jonsson, sjuksköterska, Atanas Petkovski, folkhälsoutvecklare, Dina Markos och Zakia Shams, hälsokommunikatörer samt Lina Lindahl, sjuksköterska, är några av dem som arbetar med hälsoskola för nyanlända. Foto: Mikael Bergström
Anette Jonsson, sjuksköterska, Atanas Petkovski, folkhälsoutvecklare, Dina Markos och Zakia Shams, hälsokommunikatörer samt Lina Lindahl, sjuksköterska, är några av dem som arbetar med hälsoskola för nyanlända.Region Jönköpings län har bildat ett asyl- och integrationsteam med projektanställda hälsokommunikatörer och sjuksköterskor som driver hälsoskola för nyanlända i Jönköpings län. Under fem träffar får deltagarna lära sig mer om bland annat hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och egenvård, men också till exempel om stress, sömn och levnadsvanor.

Sedan oktober 2016 pågår ett omfattande arbete att sprida kunskap om hälso- och sjukvård till de nyanlända och asylsökande människor som kommit till Jönköpings län. Region Jönköpings läns hälsoskola besöker såväl asylboende och HVB-hem, som studieförbund och familjecentraler i hela länet.

– Vårt uppdrag är att sprida information och förbättra hälsan hos de som är asylsökande och nyanlända. Vi gör vårt bästa för att hinna med så många som möjligt, säger Atanas Petkovski, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län.

De sjuksköterskor som tidigare arbetat med hälsoundersökningar av asylsökande och nyanlända, började i oktober 2016 med hälsoskola. I slutet av 2016 anslöt fyra projektanställda hälsokommunikatörer, personer med olika yrkesbakgrunder som behärskar språken tigrinja, arabiska, somaliska och persiska. Tillsammans bildar de nu ett asyl- och integrationsteam, dessutom förstärkt med en kuratorstjänst, för att arbeta med hälsoskolan.

Fem träffar med olika teman

Under fem träffar ger de information om hur man söker sjukvård och tar upp ämnen som egenvård, rådgivning, stress, oro, återhämtning, sömn och levnadsvanor.

Materialet till hälsoskolan är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och finns översatt till en rad språk.

– Syftet är att stärka och främja en positiv hälsoutveckling och underlätta integration genom dialog, kunskap och handledning, säger Margareta Strindhall, projektsamordnare för asyl- och integrationsteamet. Vi ska tillgodose behovet av information kring hälso- och sjukvård och egenvård, och även erbjuda enskilda stödjande samtal. Kost är till exempel en stor fråga som vi tar upp, men också rökning, där vi försöker hänvisa vidare för att de ska få hjälp med tobaksavvänjning.

Högst tio deltagare

Ibland arbetar medlemmarna i teamet tillsammans. Ibland har en hälsokommunikatör information på sitt eget språk för en grupp, medan en sjuksköterska undervisar en annan grupp i rummet intill med hjälp av tolk. Varje grupp är begränsad till högst tio deltagare.

Bland de nyanlända de möter finns också behov av hjälp med den psykiska hälsan.

Erbjuder enskilda samtal

– Vi kan erbjuda enskilda samtal efteråt med rådgivning om det finns behov av det, säger sjuksköterskan Lina Lindahl.

För den som är nyanländ kan det vara svårt att förstå det svenska sjukvårdssystemet.

– Vi pratar mycket om egenvård och har en diskussion om hur man kan förstå orsaken till olika symptom, säger sjuksköterskan Anette Jonsson. Men vi lär också ut hur man söker vård. Men ibland behöver vi också hjälpa till med kontakt med vårdcentral om vi bedömer att de behöver få vård, eller skriver en lapp för dem att ta med sig. Vi har också hjälpt gravida kvinnor att boka tid hos mödravården. Kan man inte språket är det svårt med talsvarstjänster.

– Vi står inte bara och föreläser, utan försöker föra en diskussion med deltagarna, säger Lina Lindahl.

De konstaterar att intresset för hälsoskolan är stort bland de som deltar. Men det handlar om att få kontakt med asylboendet, få ut rätt information om vad det handlar om, och att skapa tider som inte kolliderar med andra aktiviteter för att det ska fungera optimalt.

”Trygghet träffa oss”

I många fall betyder asyl- och integrationsteamet också mycket mer än det ursprungliga syftet.

– Det är en trygghet att träffa oss och de vill ofta prata om många andra saker också. För oss vågar de berätta saker som de inte berättar för andra, säger Dina Markos.

De får flera bevis för att deras närvaro har stor betydelse – större än vad de själva ibland tror.

"Får bra respons"

– Vi får bra respons från deltagarna. De är mycket tacksamma för att vi lyssnar och svarar på frågor. Samtidigt får vi tala om att vi inte kan påverka deras boendeförhållanden, men vi kan förstås ha en kommunikation med de som äger boendet, säger Anette Jonsson.

De konstaterar att de har ett fritt och roligt jobb som innebär möten med många människor.

– Det är intressant att träffa nya människor med olika historier och bakgrunder. Det ger oss också en förståelse för deras situation, säger Dina Markos.

MIKAEL BERGSTRÖM