Beslut i lex Maria-ärende – sepsis efter operation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att lång operationstid kan ha bidragit till att en patient drabbades av sepsis.

Diarienummer: RJL 2018/2667 och IVO 8.1.1-39920

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om en patient som opererades för njursten i maj 2018. Efter operationen drabbades patienten av sepsis, det vill säga en mycket allvarlig infektion som medför att flera av kroppens organ påverkas och fungerar sämre. Infektionen medförde att långvarig vård på sjukhus krävdes. Brister i riktlinjer bidrog till att operationstiden blev för lång, vilket kan ha bidragit till den allvarliga infektionen.

Kontakt

Terje Blomstrand
Chefläkare och ansvarig för lex Maria
Region Jönköpings län
010-244 73 95, växel 010-241 00 00 

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.