Beslut i lex Maria-ärende – försämring av patient med tarmsjukdom

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient med försämring av en kronisk tarmsjukdom.

Diarienummer:  RJL 2018/3427 och IVO 8.1.1-43346/2018-4

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att åtgärder vidtagits för att förhindra att något liknande inträffar igen. IVO bedömer att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet gäller en patient med försämring av en kronisk tarmsjukdom. Patienten behandlades först i hemmet, men fick sedan läggas in på medicinkliniken för sjukhusvård. Efter några dagar konsulterades kirurgkliniken angående eventuell bortoperation av tarmen. Detta beslutades i samråd att utföras inom ett par dagar, om inte patienten förbättrades av pågående medicinering, som man precis ökat. Samma kväll avled dock patienten plötsligt. IVO har i ett tidigare beslut kritiserat inblandade läkare för att de avvaktat för länge på att läkemedelsbehandlingen skulle ha effekt.

Kontakt

Terje Blomstrand, chefläkare
Region Jönköpings län
010-244 73 95, växel 010-241 00 00

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.