Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd handläggning vid diabetesinsjuknande

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att ett barn som insjuknade i diabetes inte remitterades akut till barnkliniken vid den första vårdkontakten med vårdcentralen, trots kraftigt avvikande provsvar.

Diarienummer: RJL 2018/357 och IVO 8.1.1-17201/2018-6

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, och att slutsatserna är rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindar att något liknande inträffar igen.  Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om ett barn som insjuknade i diabetes med typiska symptom. Vårdcentralens läkare remitterade inte in barnet akut till sjukhuset vid den första kontakten, utan först ett dygn senare. Under väntetiden försämrades allmäntillståndet och vid ankomsten till sjukhuset hade barnet en allvarlig störning av vätskebalansen. Efter drygt en veckas vård kunde barnet skrivas ut från sjukhuset för fortsatt uppföljning av barndiabetesteamet.

Kontakt

Claes Hultberg
Chefläkare och ansvarig för lex Maria
Region Jönköpings län
010-242 37 02
070-62 104 62
växel 010-241 00 00 

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.