Beslut i lex Maria-ärende - skada på tunntarmen

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en tunntarmsskada uppstod under en planerad operation.

Diarienummer: RJL 2018/3077 och IVO 8.1.1-41041/2018-3

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om en patient som genomgick en planerad titthålsoperation på grund av buksmärta. Under operationen uppstod en skada på tunntarmen till följd av avvikande inställning på utrustning. Skadan kunde åtgärdas och avslutas med titthålsteknik. Patienter fick stanna kvar för kontroller och kunde hem dagen efter operationen.

Kontakt

Elin Roos af Hjelmsäter
chefläkare och ansvarig för lex Maria
Region Jönköpings län
010-243 56 21, 070-357 73 96, växel 010-241 00 00 

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.