Beslut i lex Maria-ärende - infektion efter förlossning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att två kvinnor som nyligen fött barn på Höglandssjukhuset, fick infektion i livmoderslemhinnan. Något som orsakats av streptokocker grupp A.

Diarienummer: RJL 2018/1014 och IVO 8.1.1-14323/2018/3

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om två kvinnor som nyligen fött barn och som insjuknade med feber och frossa två till tre dagar efter förlossningen. Båda kvinnorna tillfrisknade efter behandling utan ytterligare komplikationer. Det visade sig senare att kvinnorna smittats av personal.

Kontakt

Elin Roos af Hjelmsäter
Chefläkare och ansvarig för lex Maria Region Jönköpings län
010-243 56 21, 070-357 73 96, växel 010-241 00 00

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.