Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om fördröjd diagnostik.

Diarienummer: RJL 2018/3400 och IVO 8.1.1-43144/2018-3

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om en patient som sökte akut för smärta i ändtarmen och förstoppning. Vid undersökning upptäcktes en spricka i ändtarmsslemhinnan, som behandlades. Patienten sökte kommande veckor vård upprepade tillfällen på grund av tilltagande smärta och utebliven förbättring men vården fann inga andra orsaker till smärtorna.
Efter upprepade vårdkontakter konstaterades till slut att det var en missbildning av livmodern som orsakat smärtorna. Missbildningen har nu åtgärdats.

Kontakt

Elin Roos af Hjelmsäter
chefläkare och ansvarig för lex Maria
Region Jönköpings län
010-243 56 21, 070-357 73 96, växel 010-241 00 00

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.