Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att tre patienter med tarmcancer fick vänta i cirka tre månader på undersökning.

Diarienummer: RJL 2018/1744 och IVO 8.1.1-21821/2018-3

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om fördröjd diagnos av tarmcancer hos tre patienter. På grund av otillräcklig kapacitet i samband med att standardiserat vårdförlopp* infördes för utredning av tarmcancer fick patienterna vänta flera månader på tarmundersökning. För den enskilde patienten kan man inte säga vilken betydelse fördröjningen har för sjukdomens prognos men för dessa patienter är bedömningen att väntetiden varit för lång.

* Standardiserat förlopp beskriver hur utredning och behandling för olika cancersjukdomar ska gå till och med tidsgränser för de olika utrednings- och behandlingsstegen.

Kontakt

Axel Ros
chefläkare och ansvarig för lex Maria
Region Jönköpings län
010-242 13 47, 070-366 13 47, växel 010-241 00 00

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.