Beslut i lex Maria-ärende - kärlskada vid titthålsoperation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att kroppspulsådern skadades vid en titthålsoperation på en patient.

Diarienummer: RJL 2019/1749 och IVO 8.1.1–26353/2019-3

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om en patient som skulle genomgå en operation med titthålsteknik. Vid införandet av det kirurgiska instrumentet skadades kroppspulsådern på patienten, vilket medförde att man fick göra en akut kärloperation. Det skadade blodkärlet ersattes med en konstgjord kärldel, varefter den ursprungligt planerade operationen fullföljdes. Patienten fick inga bestående men, men är i behov av livslång medicinering med blodförtunnande läkemedel.

Kontakt

Terje Blomstrand
Chefläkare och ansvarig för lex Maria
Region Jönköpings län
010-244 73 95, växel 010-241 00 00

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.