Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

Utebliven remittering från vårdcentral till kirurgklinik och en undersökning som vid två inplanerade besök inte kunde genomföras kan ha fördröjt en tarmcancerdiagnos. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient som sökt vårdcentral för ändrade avföringsvanor, viktnedgång och trötthet. Vid besöket togs prover som visade tecken på blodbrist. Provet som skulle visa eventuell förekomst av blod i avföringen misslyckades men någon ny provtagning ordinerades inte.

Några veckor efter det första besöket besökte patienten återigen vårdcentral, denna gång på grund av tecken på förstoppning. Vid besöket skrevs en remiss till kirurgklinik för tarmundersökning (koloskopi), helt enligt de riktlinjer som finns.
Patienten kallades till tarmundersökningen på kirurgmottagning men undersökningen gick inte att genomföra på grund av att tarmen var otillräckligt rengjord. Patienten kallades då på nytt för tarmundersökning fyra veckor senare men inte heller denna gång kunde undersökningen genomföras. Vid tredje försöket, ytterligare en månad senare, kunde undersökningen genomföras. Då upptäcktes en tumör.

Fördröjningen av tarmcancerdiagnosen bedöms inte haft betydelse för framtida prognos.

Diarienummer: RJL 2018/1266

Kontakt

Elin Roos af Hjelmsäter
chefläkare och ansvarig för lex Maria Region Jönköpings län
010-243 56 21, 070-357 73 96, växel 010-241 00 00

Skyldighet att anmäla

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.
Chefläkaren är utsedd för att ansvara för vårdgivarens anmälningsskyldighet enligt patientsäkerhetslagen. Chefläkaren har också ansvar för att stödja hälso- och sjukvårdens arbete med kvalitet, patientsäkerhet och tillsyn.

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och närstående får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienter och närstående har synpunkter på vården

Patienten och närstående kan inte själv göra anmälan enligt lex Maria. Däremot ska lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten och närstående om en anmälan görs och ge patienten och närstående möjlighet att beskriva vad som hänt.

Patienter och närstående som har synpunkter och klagomål ska i första hand kontakta den verksamhet som ansvarat för vården, i andra hand patientnämnden i Region Jönköpings län.

Patienter och närstående som, efter att ha varit i kontakt med den verksamhet som ansvarat för vården, ifrågasätter eller vill få bedömt om sjukvårdspersonal har handlat felaktigt i vård eller bedömning, kan vända sig till IVO. Efter utredning kan IVO rikta kritik mot vårdgivaren eller enskild person.

Ovanligt med allvarliga skador

Vårdpersonalen inom Region Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 60 till anmälan enligt lex Maria.