Utvecklingskraft Cancer: Patienten ska vara medskapande för bästa resultat

Fredrik Enlund föreläser på Utvecklingskraft Cancer.
Fredrik Enlund, Centrumchef Diagnostikcentrum, Kalmar län, föreläste på Utvecklingskraft om bland annat ny avancerad analysteknik, NGS, av cellförändringar och ökad möjlighet till målstyrd behandling. Foto: Mikael Bergström

Förmågan att tidigt upptäcka olika cancersjukdomar och möjligheten att behandla dem, utvecklas hela tiden. På Utvecklingskraft Cancer i Huskvarna diskuterades bland annat vårdens organisation och flöden för cancerpatienter, och utvecklingen av målsökande behandling. Men också om patientens viktiga roll som medskapande för bästa resultat.

– Detta är den största och bredaste mötesplatsen som vi har inom Sydöstra sjukvårdsregionen för att samla medarbetare, politiker, patienter, med flera. Detta är ett lärtillfälle, där vi delar olika upplevelser och bildar nätverk, säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för Regionalt Cancercentrum Sydöst, som tillsammans med Region Jönköpings län arrangerade årets träff i Utvecklingskraft Cancer.

Cancervården är uppdelad i många faser. Det handlar bland annat om de standardiserade vårdförloppen, SVF, från det att välgrundad misstanke uppstår (ofta i primärvården) tills behandling inleds. Under 2018 infördes de sista tre av totalt drygt 30 SVF-förlopp, alla med nationellt fastlagda och tidsatta förlopp.

”Stadigt allt bättre resultat”

– Inom sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköping och Kalmar) har vi jobbat mycket bra med SVF-förloppen och vi kan konstatera att resultaten på alla områden går stadigt framåt mot de sex olika löften vi har till patienterna. Men vi har utmaningar i det nationella målet till 2020 att 70 procent av alla cancersjukdomar ska utredas enligt SVF och 80 procent ska få behandlingsstart inom utlovad tid, säger Srinivas Uppugunduri.

På konferensen diskuterades bland annat utvecklingen av så kallade mulitdisciplinära konferenser, MDK. Det innebär att den samlade kunskapen i form av bland annat onkologer, kirurger, röntgenläkare och patologer diskuterar sig fram till den bästa behandlingen för varje patient.

MDK-konferenser genomförs regelbundet sedan ett antal år tillbaka. Men just nu sker en översyn för att utveckla modellen.

Nya IT-lösningar för MDK-konferenser

– Vi tittar på IT-lösningar som ska vara likvärdiga mellan landstingen och regionerna, och att vi har samma bild av hur en MDK-konferens ska se ut. Syftet är att varje patient ska känna att vi gör det allra bästa vi kan utifrån förutsättningarna, säger Mirljam Våtz, projektledare på Regionalt Cancercentrum Sydöst.

Behandlingen av cancersjukdomar utvecklas hela tiden. Fredrik Enlund, centrumchef för Diagnostikcentrum Kalmar län, gav en mycket intressant inblick i kunskapsläget kring behandling. Det handlar bland annat om ny avancerad analysteknik, NGS kallad.

Målstyrda behandlingar ökar

– NGS-tekniken är väldigt potent och kan titta på många genetiska avvikelser samtidigt. Vi kan identifiera patienter med viss typ av genetisk förändring för att sedan kunna styra behandlingen ännu mer än idag. Genom målstyrd behandling hoppas vi att överlevnaden ska öka. Vi ser inte möjlighet till bot i alla fall, men förlängd överlevnad och förbättrad livskvalitet. Även immunterapier kommer att bli ett stort område där vi reaktiverar kroppens eget immunförsvar till att känna igen cancerceller, förklarar han.

Patientens roll som medskapare i cancersjukvården genomsyrade också konferensen på olika sätt. Eskil Degsell, ordförande i Svenska hjärntumörföreningen, var en av patient/anhörigföreträdarna. Han pekar bland annat på att de anhöriga är de största vårdgivarna:

”Samla kunskap systematiskt”

– Sjukvården skulle ha en enormt stor vinning av att samla in kunskap från patienter och närstående om hur det är att leva med sjukdomen. Det sker i viss mån idag, men det skulle behöva ske mycket mer systematiskt.

Som patient med cancer eller närstående har man också stort behov av kontaktytor för att både utbyta erfarenheter och få stöd. Hjärtats Hus på Ryhovsområdet i Jönköping, är en sådan verksamhet, något som projektledare Maggie Målevik berättade mer om på konferensen.

Tidig upptäckt viktigt

Tidig upptäckt av cancer är också ett viktigt utvecklingsområde. Efter en stor nationell studie, gick därför Regionala cancercentrum i  samverkan den 16 maj ut med rekommendationen till landsting och regioner att under 2019 införa allmän screening för tarmcancer, den tredje vanligaste cancerformen i Sverige.  Rekommendationen har fokus på åldersgruppen 60-74 år, med en screening som består av ett avföringsprov för att sedan vid misstanke fortsätta med tarmundersökning.

– Mycket glädjande. Nu har vi skapat en regional grupp som har i uppdrag att analysera vad detta innebär för Sydöstra sjukvårdsregionen och vilka utmaningar som finns, säger Srinivas Uppugunduri.

Läs mer:
RCC, Utvecklingskraft Cancer(Extern länk)