Utredning angående kränkningar

Enligt arbetsmiljöförordningens 18 § och Arbetsmiljöverkets författningssamling 2015:4 4 § (AFS 2015:4) har Region Jönköpings län genomfört en utredning efter anmälningar om kränkning på arbetsplatsen. Verksamheten är Smålands Musik och Teater.

Region Jönköpings län har under våren mottagit totalt 12 anmälningar om kränkningar. Anmälningarna har gjorts av två kvinnliga medarbetare inom Smålands Musik och Teater. På uppdrag av Region Jönköpings län har nu en oberoende konsult utrett anmälningarna och slutsatserna kommer sammanställas i en rapport.

Region Jönköpings läns ledning samt ledning för Smålands Musik och Teater har nyligen informerats övergripande om utredningen och dess slutsatser. Även de personer som anmälts i de aktuella fallen har informerats och givits möjlighet att lämna sina synpunkter.

Utredningen visar att av de 12 anmälningarna kan fem klassas som kränkningar enligt AFS 2015:4, varav två bedöms som mycket allvarliga. Region Jönköpings län väntar in den skriftliga rapporten innan beslut om åtgärder i de aktuella fallen kommer att tas.

– Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar och att detta agerande också strider mot Region Jönköpings läns värdegrund. Vi kommer nu att analysera rapporten och bedöma vilka åtgärder som måste vidtas, säger Joakim Silva, HR-direktör.

– Vårt fokus ligger nu på att ta hand om våra medarbetare och att säkra upp så att detta inte kan hända igen så att alla medarbetare ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör.

Kontaktperson:
Kristina Athlei
070-082 28 89