Tre projekt ska utveckla skogsnäringen i Småland

En skördare avverkar skog
Ökad kompetensförsörjning, förädling och kombination med andra näringar, ska stärka skogsnäringen i Småland. Det är syftet med tre projekt som Region Jönköpings län och nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet nu beviljar medfinansiering. Arkivbild Foto: Johan W Avby

Samverkan mellan akademin och skogsföretagen. Kompetensutveckling inom träindustriella företag. Möjlighet att kombinera traditionellt skogsbruk med annan näring. Tre stora projekt för att utveckla den Småländska skogsnäringen beviljades onsdag 16 oktober 2019 finansiellt stöd av nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

– Skogen är en motor för jobb och tillväxt i vårt län. För snart två år sedan antog vi i Region Jönköpings län den första regionala skogsstrategin tillsammans med bland annat övriga smålandslänen och näringen. Den är en vision, strategi och handlingsplan för att skogens betydelse och värde ska växa, göra klimatnytta och bidra till en biobaserad ekonomi. Med utgångspunkt från den regionala skogsstrategin medfinansierar vi tre olika projekt, projekt som handlar om att utveckla skogsnäringen, säger Rune Backlund (C), ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Träcentrum i Nässjö driver två projekt

Träcentrum i Nässjö beviljas medfinansiering till två projekt, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. I båda fallen omfattar projekten en rad kommuner i Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län.

  • KVIST-kompetensväxel inom skog och trä, beviljas 1,6 miljoner kronor.

Träcentrum i Nässjö, Tekniska Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitet i Växjö står bakom detta projekt som syftar till att ta fram gemensamt arbetssätt för uthålliga samverkansformer mellan företag i de tre länen och de två akademierna. Syftet är att öka andelen medarbetare med akademisk bakgrund som bidrar till kompetensförsörjning och hållbar tillväxt i företagen.
Den regionala skogsstrategin för Småland pekar på betydelsen av inte minst akademisk kompetensförsörjning på olika plan i näringen.

  • Insträ, beviljas 750 000 kronor.

Små- och medelstora träindustrier i Småland ska utveckla en struktur och form för att skapa företagsnära, enhetliga och kvalitetssäkrade åtgärder som utvecklar kompetensen hos produktionspersonalen, kopplade till den branschvalidering som finns inom områdena maskinsnickeri, specialsnickeri, CNC-trä och ytbehandling av trä. Målet är en ökad långsiktig konkurrenskraft och tillväxt.
Även branscher inom skärande bearbetning, polymer och gjuteri ska kunna använda resultat från projektet.
Projektet passar väl in i flera av strategierna för kompetensförsörjning i den kommande regionala utvecklingsstrategin.

Kombinera skogsbruk med annan näring

I det tredje projektet är det Lantbrukarnas Ekonomi AB som beviljas medfinansiering för ett projekt att kombinera olika näringar. Förutom Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län, omfattas också Gotland.

  • Skogens mångbruk, beviljas 1 156 500

Projektet syftar till att kombinera traditionellt skogsbruk med småskalig träförädling, turism, jakt/fiske eller livsmedel, för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet. Med stöd av projektledare och expertkompetens ska skogsföretag få hjälp att med skogen som bas, utveckla annan verksamhet. Målet är att skapa ett branschnätverk med befintliga och nya småföretagare inom skogligt mångbruk. Redan idag finns ett 40-tal möjliga företag till nätverket.

Ekonomi, arbetstillfällen och ekosystem

Den regionala skogsstrategin för Småland konstaterar att 70 procent av Smålands markyta täcks av skog, att tillväxten är hög och att det finns områden med helt unika naturmiljöer. Skogen bidrar med såväl ekonomisk tillväxt som arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster och strategin omfattar allt ifrån växande skog till trämanufakturindustrin.

– Därför är det viktigt att vi från Region Jönköpings län nu stödjer de här tre omfattande projekt som olika aktörer inom skogsnäringen nu vill driva, för att säkra kompetensförsörjningen, öka förädlingsgraden av skog och göra det möjligt för många skogsbruk att klara sig långsiktigt genom att kombinera sin verksamhet med andra näringar, säger Rune Backlund. 

Kontakt:

Rune Backlund (C),
ordförande nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Region Jönköpings län
070-2796157

Kristina Athlei
regional utvecklingsdirektör
Region Jönköpings län
070-0822889