Teamarbetet och rehabiliteringsplanen utvecklades genom teater

Ett antal personer sitter på en scen
Medarbetare som spelar upp scenarion på scen och medarbetare i publiken, beredda att ingripa och ta över om det blir tokigt. På det sättet arbetade rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping med att utveckla sina teammöten genom Forumspel. Foto: Jan Burensjö

Det är i teammöten som medarbetarna på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping utformar vården och tillsammans med patienten tar fram en rehabiliteringsplan, en plan där patientkontraktets olika delar ska ingå. På en klinikdag hösten 2019 för att utveckla teammötena testades Forumteater med mycket gott resultat.

I teammötet träffas yrkesprofessionerna och patienten, samt eventuellt närstående, för att diskutera den rehabilitering som behövs efter sjukdom eller skada. I det första teammötet, cirka en vecka efter inskrivning, ska en rehabiliteringsplan formuleras med olika tidsatta mål och delmål, kopplade till åtgärder, utifrån patientens styrkor, resurser, problem och hinder.

Under rehabiliteringsperioden genomförs vid behov nya teammöten där planen följs upp. När det är dags för utskrivning sker ett avslutande teammöte där målen följs upp och det sker en planering för vad patienten ska jobba vidare med, samt hur fortsatt vårdkontakt ska se ut.

”Planen blir ett patientkontrakt”

– Så vår rehabplan blir ett patientkontrakt. Våra teammöten fungerar bra, men går att utveckla, både till innehåll och form. Vi behöver även utveckla hur vi kan involvera patient och närstående ännu mer, säger Anna Modie, enhetschef på rehabiliteringsmedicinska kliniken.

Arbetet med detta var i fokus på utvecklingsdagen. Kliniken, med cirka 100 medarbetare, tog hjälp av medarbetare vid Futurum som utvecklat en modell för Forumspel, en teaterform där olika scenarion spelas upp. De har utformats så att de visar på saker som går riktigt fel. Åskådarna uppmanas att ropa stopp när de känner att det börjar gå fel och bjuds upp på scenen för att testa om andra sätt kan sluta bättre.

”Bra i blandade grupper”

– Forumspel är ett pedagogiska verktyg som vi har jobbat med i många år i utbildningen av handledare för studenter i olika yrkesgrupper, samt AT- och ST-läkare. I autentiska scener där olika yrkesgrupper agerar, bidrar Forumspel till att tydliggöra hur samarbete kan utvecklas, säger Karin Thörne, övergripande studierektor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), på Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård.

Under hösten pågår arbetet med att sammanställa olika förslag till hur klinikens teammöten ska utvecklas för att ge en så personcentrerad och effektiv vård som möjligt.

– Det visade sig att Forumspel var ett väldigt användbart verktyg och vi blev väldigt glada över resultatet. Medarbetarna uppskattade att det var en så interaktiv dag. På utvärderingsfrågan ”Vilken nytta har dagen haft för ditt fortsatta arbete?” blev det åtta i betyg på en tiogradig skala, säger Anna Modie.

Läs mer:

Teamarbetet och rehabiliteringsplanen utvecklades genom teater