Stora insatser för kvinnors hälsa ger effekt

Gruppbild på nio personer från länets kvinnohälsovård
Eva Estling och Carin Rengner från SKL (längst och näst längst till vänster) diskuterade förbättringsarbeten med ledningen för länets kvinnohälsovård vid ett heldagsbesök i Region Jönköpings län i november 2018: Johan Skoglund, Kjell Ivarsson, Sofia Karlsson, Gunilla Madhani, Kristina Alm, Christina Gunnervik samt Anne-Lis Larsson. Tisdag 2 april redovisar SKL vilka resultat som regionernas insatser ger. Foto: Mikael Bergström

De stora nationella insatser inom fem områden som inleddes 2015 kring kvinnors hälsa och förbättrad förlossningsvård ger effekt i form av bland annat ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tisdag 2 april 2019. I Region Jönköpings län pågår utvecklingsarbeten inom en rad områden.

Satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa innehåller flera överenskommelser mellan regeringen och SKL för åren 2015 till 2022. Det har bland annat inneburit att 1,8 miljarder kronor fördelades under 2018 för att förbättra och utveckla vården före, under och efter graviditeten. Sedan 2018 ingår också neonatalvård i överenskommelserna.

Arbetet har fokus på fem områden, vilket innebär att vården ska bli mer personcentrerad, tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik.

Rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018” visar på en positiv utveckling inom en rad områden.

Fler kvinnor går på eftervårdsbesök

Eftervården är ett prioriterat område. Andelen kvinnor som följs upp efter förlossning har ökat från 79 procent till 85 procent på tre år. Regionerna har förbättrat rutinerna och förtydligat kontaktvägen för att nå ut till fler kvinnor. I Region Jönköpings län blev resultatet hela 91 procent.

Skillnaderna mellan regionerna är stora när det gäller att fånga upp kvinnor efter förlossning. Det är också betydligt fler kvinnor med högre utbildning (89 procent) jämfört med kvinnor med grundskoleutbildning (75 procent) som besöker mödrahälsovården efter förlossningen.

– Resultaten av rapporten visar att vården blivit mer tillgänglig för blivande och nyblivna föräldrar. Men vi behöver bli bättre på att involvera alla kvinnor i deras egen vård och behandling, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Utvecklingsarbete i Region Jönköpings län

Kvinnohälsovården i Region Jönköpings län bedriver ett intensivt utvecklingsarbete utifrån det nationella uppdraget. Patientinvolveringen sker i vissa delar i form av ett samarbete med patientföreningen BB-marschen. Patientenkäter är sedan länge ett sätt att fånga patienters upplevelse av vården.

– Vi har väldigt goda resultat inom förlossningsvården i Region Jönköpings län. Sedan hösten 2018 arbetar vi i ett tiotal regionövergripande grupper med att utveckla vården. Vi har till exempel arbetat mycket med bäckenbottenskador och har låg andel av allvarliga bristningar, säger Kristina Alm, verksamhetsutvecklare på kvinnokliniken vid Länssjukhuset Ryhov.

Några exempel på arbetsområden är:

* Mentorsprogram. Startade i januari 2019 på alla tre kliniker i länet i syfte att ge en trygg introduktion i barnmorskeyrket och att barnmorskor ska stanna kvar i förlossningsvården.

– Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats, som gör att fler söker utbildningsanställningar och tjänster hos oss, säger Sofia Karlsson, verksamhetsutvecklare, Kvinnokliniken, Värnamo sjukhus.

  • Screening för att upptäcka tidigt debuterande havandeskapsförgiftning startar som ett projekt i oktober 2019.

– Vi vill upptäcka och ge förebyggande behandling till de kvinnorsom är i riskzonen. För att minska lidande för mor och barn, samt behovet av neonatalvård vilket är vanligt hos denna patientgrupp, säger Kristina Alm.

  • Utbildningsportfölj. Det är en regionsgemensam strategi och underlag för att bedöma och kvalitetssäkra kompetensbehoven för samtliga yrkeskategorier, nu och i framtiden.

– Vi vill bland annat öka samsynen inom våra tre kvinnokliniker på vilka utbildnings- och utvecklingsinsatser som medarbetarna behöver i sitt arbete, för att kunna ge patientsäker och jämlik vård, säger Kristina Alm.

  • Bäckenbottenskador vid förlossning. Gruppen arbetar för att registrering ska starta i bristningsregistret i GynOp som är ett kvalitetsregister för att skapa struktur för uppföljning och behandling av de kvinnor som drabbas av bristningar grad II i samband med förlossningar.

– Här har vi bland annat utbildningsdagar planerade i höst för att öka för att öka kompetensen i bäckenbottenskador och i vården efter förlossning med fokus på psykisk ohälsa och bäckenbotten, säger hon.

SKL fick en presentation

Hur arbetet bedrivs i Region Jönköpings län fick kvinnohälsovården möjlighet att presentera i november 2018, då Eva Estling, samordnare på SKL, gjorde heldagsbesök i länet tillsammans med kollegan Carin Renger.

– Jag är imponerad. Det finns en sådan kraft i ert fortsatta arbete och jag hör att mycket är på gång. Ni arbetar också på bredden med olika perspektiv. Den uppställningen har jag inte sett någonstans tidigare, sa Eva Estling som bland annat utvecklade tankar om att förlossningsvården i Sverige behöver bli mer individuell eftersom behoven ser väldigt olika ut.

Läs mer:

SKL: Satsning på kvinnors hälsa ger resultat (Extern länk)