Stor satsning på 1177 Vårdguiden och första linjens digitala vård

Illustration på hur kontakten med sjukvården ska fungera
Egenvårdråd på 1177, digital bedömning av vårdbehov, som leder till digitalt vårdmöte, eller om det behövs, ett fysiskt besök. Så ser flödet ut i visionen ”digitalt när det går, fysiskt om det behövs”.

Tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska utvecklas och moderniseras genom bland annat digitala vårdtjänster och lotsning till rätt medicinsk kompetens direkt. Det är målet med det utvecklingsarbete som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beviljades drygt 33 miljoner kronor för av regeringen torsdag 24 oktober.

– Väntetiderna i svensk hälso- och sjukvård måste kortas och vård ska ges efter behov. Genom digitala lösningar kan vården bli mer tillgänglig och komma närmare befolkningen, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Satsningen är en del i regeringens arbete för att stödja omställningen till en nära vård. Utökade möjligheter till digitala kontakter kan göra att patienter snabbare får kontakt med vården och får den vård de behöver inom en rimlig tid.

Patienten guidas fram

SKL har ansökt om medel för att modernisera och utveckla 1177 Vårdguiden. Bland annat ska invånare kunna beskriva sina symtom digitalt och guidas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Utvecklingen ska även ge förutsättningar för bättre informationsflöden mellan vårdens olika delar. Nya koncept för webbtidsbokning och provtagning i hemmet är exempel på andra funktioner som ska utvecklas.

– Genom att utveckla fler digitala tjänster kan vi möta invånarnas förväntningar på en modern och tillgänglig vård. Det förenklar kontakten med vården och frigör tid för vårdpersonal för fysiska möten med patienter, säger Marie Morell ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Beskriva symptom digitalt

Det utvecklingsarbete som SKL nu startar tillsammans med Inera (digitalisering i samverkan med regioner och kommuner) innehåller en rad områden, till exempel:

  • Invånaren ska digitalt kunna beskriva sina symtom och få digital rådgivning samt vid behov hänvisas till rätt vård. Det ska vara möjligt i både telefon och på webben och delvis automatiserat.
  • 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon ska kompletteras med digital kommunikation, chatt, video och kunna skicka in bilder i samband med rådgivningen.
  • Nya koncept för webbtidsbokning och provtagning i hemmet.

”Satsning på viktigt arbete”

– SKL och vi i regionerna har arbetat i flera år med att utveckla olika digitala tjänster. Därför är det väldigt bra att regeringen nu med sin satsning pekar ut att detta är ett viktigt arbete, säger Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg i Region Jönköpings län.

I Region Jönköpings län finns bland annat sedan tre år appen Bra Liv nära, som ger möjlighet till ett digitalt vårdmöte med alla de olika legitimerade yrkesgrupper som finns på en vårdcentral.

– På en vårdcentral i Jönköping och en i Tranås genomför vi just nu ett pilotprojekt där patienten kan fylla i ett formulär digitalt och ange sina symptom, för att sedan lotsas till rätt yrkesgrupp, säger Sven-Åke Svensson som ett exempel på utvecklingsarbete.    

Utvecklingen av 1177 Vårdguiden kommer att ske stegvis under 2019-2021. SKL får 33 miljoner under 2019 och är utlovade ytterligare medel under 2020 och 2021.

SKL, Inera och regionerna kommer nu ta fram en mer detaljerad plan för de tjänster som ska utvecklas.