Statsbidragen för satsningar på psykisk hälsa, tillgänglighet och delaktighet fördelade

Fokus på primärvården, fortsatt arbete med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, och prioritering av äldres psykiska hälsa. Det är några områden där Region Jönköpings län kan utveckla vården under 2018 utifrån de riktade statsbidragen, efter beslut i nämnden Folkhälsa och sjukvård.

De riktade statsbidrag som kommer nu ger oss möjlighet i Region Jönköpings län att stärka och utveckla sjukvården. Med tanke på välfärdsutmaningen med ökad andel äldre i befolkningen, är det också en möjlighet att stärka det området, säger Mia Frisk, KD, ordförande och Marcus Eskdahl ,S, 2:e vice ordförande i nämnden Folkhälsa och sjukvård.

Det handlar om statsbidrag på nästan 140 miljoner kronor, fördelade på olika insatsområden, bland annat:

Patientmiljarden (34,4 miljoner till Region Jönköpings län), handlar bland annat om utökade öppettider i primärvården, digitala vårdmöten, fast vårdkontakt, patientkontrakt för personer med komplexa behov i primärvården och en förstärkt vårdgaranti som innebär kontakt med legitimerad personal i primärvården inom tre dagar.

– Vi har varit lite av piloter i arbetet med den förstärkta vårdgarantin, eftersom vi införde det 2018, säger Mia Frisk.

Insatser inom psykisk hälsa (35,8 miljoner till Region Jönköpings län), är en vidgad satsning inom psykiatri och psykisk hälsa. Det handlar bland annat om mobila team, minskad tvångsvård och förebyggande arbete kring våldsutsatta kvinnor och barn. Men också utveckling av första linjens psykiatri. Ökad kompetens och nya arbetssätt i primärvården.

– Vi har en stor grupp barn och unga med psykisk ohälsa som vi arbetar med. Men en viktig del som vi behöver stärka är insatsen för de äldre när det gäller psykisk hälsa. Därför vill vi se en sådan särskild satsning. Det är en grupp vi inte får glömma bort, något vi är politiskt eniga om, säger Marcus Eskdahl.

– Arbetet med psykisk hälsa för äldre är ett arbete vi behöver göra tillsammans med kommunerna. Ensamhet är en stor fråga, som påverkar hur man mår psykiskt, därför vill vi sätta fokus på den här gruppen, säger Mia Frisk.

Barnhälsovården (4,2 miljoner till Region Jönköpings län), handlar bland annat om barnhälsovårdens satsning på socioekonomiskt svagare grupper och förebyggande insatser kring bland annat levnadsvanor.

– Det är väldigt bra med ett tydligt fokus på barn och familjer i mer utsatta områden i arbetet att skapa en mer jämlik hälsa. Det är bra att vi vågar prioritera vissa grupper, säger Mia Frisk.

Kvinnohälsa och förlossning (59,3 miljoner till Region Jönköpings län), innebär bland annat förbättrad arbetsmiljö i förlossningsvården, en trygg vårdkedja och ökad personaltäthet.

– Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen säger tydligt att fler barnmorskor behöver anställas – vilket det är brist på. Men vi har sedan lång tid arbetat med att själva utbilda barnmorskor genom utbildningsanställningar, men det tar lite tid, konstaterar Mia Frisk.

Kompetensförsörjningen viktig

Ambitionen i de riktade statsbidragen bygger generellt på möjligheten att också kompetensförsörja hälso- och sjukvården.

– Att vi kan kompetensförsörja är en förutsättning och det finns resurser till det i statsbidragen. Det handlar om att anställa eller vidareutbilda, och att till exempel utveckla arbetsmiljön. Vi har haft stort fokus på att rekrytera, men vi måste också titta mer på hur vi kan stärka och utveckla de medarbetare vi har i regionen. Här är också handledning en viktig fråga, säger Marcus Eskdahl.

Nämnden Folkhälsa och sjukvård beslutade tisdag 24 april om arbetssätt, tidplaner och ekonomisk fördelning. Nämnden ger också en tydlig signal om att man noga kommer att följa resultatet:

”Vården till del”

– Det är nu viktigt att resurserna kommer vården till del. Detta är en utvecklingsprocess som tar lite tid, men det är viktigt att det blir resultat med god kvalitet, säger Marcus Eskdahl.

Därför begär nämnden löpande återrapportering av hur arbetet går:

– Det är väldigt viktigt att det här arbetet följer Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård som vi har påbörjat. De arbetsgrupper som håller på att ta fram handlingsplaner ska också ta fram mätetal så att vi kan följa och få löpande återredovisning i nämnden, säger Mia Frisk.

Kontakt:

Mia Frisk, KD
regionråd ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård 0706-99 40 17

Marcus Eskdahl, S
regionråd 2:e vice ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård 070-697 74 50