Så ställer vi om mot ett klimatsmart Jönköpings län

Foto på glödlampa.
Foto: Pixabay/Pär Axenfjord, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I ett brett samarbete har en gemensam klimat- och energistrategi för Jönköpings län arbetats fram. I strategin finns vision och mål för att länet ska kunna få en hållbar utveckling och bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalet.

– Klimat- och energistrategin hjälper oss att prioritera vårt arbete inom klimat och energi. I Region Jönköpings län kommer vi att införliva strategin i våra mål inom program för hållbar utveckling, säger Maria Cannerborg, miljöchef.

Visionen och målen går i linje med nationella och internationella mål. Strategin har tagits fram i samverkan med aktörer från offentlig sektor, privata näringslivet och organisationer i länet under ledning av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Klimatrådet som Region Jönköpings län är en del av.

– Energi- och klimatstrategin för länet bidrar till att resursanvändningen minskar och att länet har en mer hållbar konsumtion och produktion. Då når vi målet om att bli ett *plusenergilän – något som är bra för miljön och oss alla som lever och verkar här, säger Marcus Eskdahl, regionråd (S).

Ett samhälle som minskar sårbarheter

För att nå visionen har tre övergripande mål satts:

  • Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år.
  • Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år.
  • Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län.

Strategins inriktningar och mål för länet till 2030 och 2045 kommer att följas upp med hjälp av indikatorer inom respektive område. Strategin föreslår inte åtgärder, utan särskilda åtgärdsprogram kommer att tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

– Vi måste alla bidra utifrån våra förutsättningar att minska utsläppen av växthusgaser. Klimat- och energistrategin ger oss inom offentlig sektor såväl som näringsliv gemensamma inriktningar för vårt arbete, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

 

*Plusenergilän innebär att länet producerar mer förnybar energi än vad som förbrukas, och bidrar med överskottet.