Så arbetar vården i sommar

Region Jönköpings län har förberett sig för att hälso- och sjukvården ska fungera på ett bra sätt under årets semesterperiod, veckorna 25-34. Medarbetarna gör en stor insats tillsammans med cheferna för att på ett tryggt sätt erbjuda länets invånare god vård under sommaren.

Varje vardag året runt samlar chefsjuksköterskorna på länets tre sjukhus arbetsledare från klinikerna till ett kort möte för att gå igenom läget. Mötet ger en överblick av hur beläggningen på sjukhusen ser ut, antal patienter som är på väg att skrivas in och ut och vilka resurser som finns.

Samarbete mellan sjukhusen

Under sommaren utökas samarbetet daglig styrning per sjukhus till dagliga videomöten mellan länets tre sjukhus, under ledning av chefläkarna.

– Utifrån utvärderingen av sommaren 2018 har vi byggt vidare på upplägget för samarbetet under sommaren 2019, berättar Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård. Med dagligt samarbete överraskas vi inte av att något sjukhus har det extra besvärligt med till exempel vårdplatser eller många medarbetare som är sjuka. Vi har koll , så att vi även under sommaren kan erbjuda god och patientsäker vård på våra tre sjukhus.

Trygg och säker utskrivning

Region Jönköpings län och länets kommuner arbetade 2018 fram rutiner kring samarbetet och informationen om när patienter beräknas skrivas ut från sjukhus och vården behöver fortsätta hemma. Samarbetet innebär att även kommunala representanter vid behov deltar i det dagliga videomötet. Dessutom kan vårdcentralerna kontakta sjukhusens läkare direkt, om det uppstår frågor kring patienter som skrivits ut från sjukhus.

Förlossningsvården

Länets tre förlossningsavdelningar har en gemensam plan för sommaren och dagliga avstämningar tillsammans. Det ger möjlighet att kunna agera snabbt för att hjälpas åt vid toppar så att alla får en trygg förlossning.

Föräldrarna förbereds alltid på att det är viktigt att man ringer innan man åker till förlossningen, så att de tas emot på bästa sätt. Det händer att kvinnor blir hänvisade till annat sjukhus än det närmaste och det kan skapa oro, men erfarenheten är att förlossningen upplevs som bra oavsett sjukhus. Av förra sommarens  förlossningar i Region Jönköpings län skedde 97 procent på närmaste sjukhus. Tre procent födde på något av länets andra två sjukhus.

Psykiatriska vården samordnar vårdplatser

Den psykiatriska specialistvården i Jönköpings län samordnar sina vårdplatser under sommaren. I år planeras antalet vårdplatser vara på motsvarande nivå som 2018, men i sommar är kapaciteten bättre avseende intensivvårdsplatser.

– I år har vi också en utbyggd psykiatrisk vårdjour, mobila team, i varje länsdel i syfte att stödja patienter att inte behöva vårdas på sjukhus, och vi har ett bättre flöde av patienter som efter utskrivning behöver stöd från kommunen. Sammantaget är vår bedömning att antalet vårdplatser inom länet väl motsvarar behovet, säger Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.

Vårdcentralerna Bra Liv

Länets vårdcentraler håller öppet som vanligt i sommar, med några få undantag.  Det finns 47 vårdcentraler i länet, 33 tillhör vårdcentralerna Bra Liv och 14 drivs i privat regi.

– Vissa tjänster bemannas av vikarier, men i huvudsak arbetar ordinarie personal, säger Johan Carlsson, utvecklingschef för Vårdcentralerna Bra Liv, som drivs av Region Jönköpings län. Eftersom färre är i tjänst, kan väntetiderna blir något längre. 

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon, som kan vara en ingång till hälso- och sjukvården, tar emot cirka 15 000 samtal per månad. Förra sommaren var det ingen nedgång i inkommande samtal, som tidigare sommarperioder, vilket gör att väntetiderna ökade. Verksamheten påverkas mycket av övrig vårds tillgänglighet.

– När medarbetare har semester går även vi chefer in och arbetar stor del i telefonrådgivningen och våra fantastiska medarbetare tar även  extra pass, säger Britt Forsberg, verksamhetschef på 1177 Vårdguiden på telefon i Jönköpings län. Vi har också timvikarier som jobbar under sommaren.