Riktade hälsosamtal förlänger liv

En kvinna iklädd vit vårdrock ler mot en annan kvinna som hon har ett samtal med.
Hälsosamtal enligt Habomodellen har gett minskad dödlighet bland de som var med på 80-talet. Det visar en långtidsstudie av Hans Lingfors och Lars-Göran Persson, Region Jönköpings län. Arkivbild Foto: Johan W Avby

Hälsosamtal kan bidra till att minska förtida död enligt en långtidsstudie av Hans Lingfors och Lars-Göran Persson, läkare och forskare inom Region Jönköpings län. Idag, den 30 januari 2019, presenteras studien i den medicinska tidskriften British Medical Journal.

Hälsosamtal kan bidra till att minska förtida död enligt en långtidsstudie, som i dag presenteras i den medicinska tidskriften British Medical Journal.

Ett av de allra första pilotprojekten i landet med riktade hälsosamtal genomfördes i Habo i Region Jönköpings län i mitten av 1980-talet. Bland de 652 som deltog, var dödligheten 25 år senare 43 procent lägre jämfört med motsvarande åldersgrupp i övriga Sverige.

Mellan 1985 och 1987 bjöds samtliga 757 män, som var födda mellan 1943 och 1952 in till vårdcentralen i Habo till en hälsoundersökning och ett livsstilsinriktat hälsosamtal. 86 procent (652) deltog och fick träffa en sjuksköterska som med utgångspunkt från en individuell hälsoprofil gav råd och stöd till männen att förbättra sina levnadsvanor. Vid behov kunde männen också delta i olika verksamheter för exempelvis rökavvänjning eller tillagning av hälsosam mat.

Lägre dödlighet

Hälsoprofilen underlättade samtalet genom att ge en lättbegriplig bild av de levnadsvanor och mätvärden, som betydde mest avseende risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Dödligheten var vid uppföljningen 25 år senare tre gånger högre bland de män som inte deltagit i hälsosamtalet jämfört med deltagarna. För samtliga 757 män, som bjudits in var dödligheten 29 procent lägre jämfört med män i samma ålder i resten av Sverige.

– Det är en stor skillnad om man ser till att detta är resultat på befolkningsnivå och inte enbart på en liten sjuk grupp, säger Hans Lingfors, distriktsläkare och medicine doktor inom Region Jönköpings län, en av författarna till studien. Och detta trots att det var fler män med kort utbildning i Habo, för vilka den förväntade livslängden är fem till sex år kortare.

I en stor översiktsstudie för några år sedan, kunde man inte påvisa någon nytta av så kallade allmänna hälsokontroller.

Skillnad från allmänna hälsokontroller

– Det finns flera skillnader mellan allmänna hälsokontroller och riktade hälsosamtal som kan vara möjliga förklaringar till de skilda resultaten, enligt Hans Lingfors.

Hälsosamtalen i Habo var specifikt riktade mot hjärtkärlsjukdom, som hjärtinfarkt och stroke. De hade mer fokus på levnadsvanor än på prover och mediciner. Alla fick ett hälsosamtal oberoende av risk. De allmänna hälsokontrollerna hade mer karaktär av screening och högriskstrategi, dvs man sorterade fram dem med högst risk och lämnade övriga därhän.

 – Trots att de med högst risk per definition har högst risk av insjukna inträffar de flesta sjukdomsfallen i gruppen med låg eller måttlig risk på grund av att dessa är så många fler än dem med hög risk, menar Hans Lingfors. Det betyder enligt den så kallade preventiva paradoxen att ”det är bättre att det stora flertalet med låg eller måttlig risk gör små förändringar än att de få med hög risk gör stora förändringar” om man vill få genomslag på befolkningsnivå.

Habomodellen

Sedan 2012 erbjuds alla invånare i Jönköpings län via sin vårdcentral riktade hälsosamtal enligt Habomodellen det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år samt alla förstagångsföräldrar via barnhälsovården. Sju andra landsting/regioner erbjuder också sedan några år riktade hälsosamtal. I Västerbotten har alla invånare erbjudits hälsosamtal sedan 1990 enligt samma koncept. En tidigare utvärdering av hälsosamtalen i Västerbotten mellan 1990 och 2006 har också visat på ett gynnsamt utfall avseende dödlighet i befolkningen.

 

Läs artikeln på British Medical Journal Open: https://bmjopen.bmj.com/content/9/1/e022474.full(Extern länk)

Kontakt:
Hans Lingfors, med dr, Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, Region Jönköpings län
hans.lingfors@rjl.se
070-342 85 03