Rekordstort intresse för årets hållbarhetspris

I år är det rekordmånga verksamheter som är nominerade till Region Jönköpings läns hållbarhetspris med miljöinriktning, hela 19 stycken. Bland bidragen finns exempel på hur förändrade arbetsrutiner lett till minskat matsvinn, hur teknikens framsteg lett till minskat antal resor för patienterna samt hur landskapsplanering på sjukhusområdena hjälper djurarters överlevnad.

På tisdag den 1 oktober 2019 presenteras det bidrag och den verksamhet som vinner Region Jönköpings läns Hållbarhetspris med miljöinriktning. I år har många bra bidrag kommit in.

— Jätteroligt tycker vi. Det är ett tecken på att verksamheterna arbetar för en hållbar utveckling som en naturlig del i arbetet. Det fina är att förbättringarna som har gjorts ger vinster ur flera perspektiv – det som är bra för miljön är även bra för patienterna och personalen samt leder många gånger även till att vi sparar pengar, säger Maria Cannerborg, miljöchef Region Jönköpings län.

Nya rutiner leder till minskat matsvinn

Ett av de 19 nominerade bidragen är Barn- och ungdomsmedicinska kliniken/barnvårdenheten som i samarbete med centralköket på Länssjukhuset Ryhov har minskat andelen barnmat som slängs.

För de barn som är inneliggande på sjukhus, i olika ålder, storlek och med olika behov, är det extra viktigt med anpassad kost för att läkningsprocessen ska fungera. För att minska antalet färdiglagade portioner som inte äts upp och istället skickas tillbaka till centralköket, har barnvårdenheten ändrat arbetssätt. Istället för att göra matbeställningar med marginal, som tidigare, finns nu en stående beställning på fem portioner. När behovet är större än fem gör personalen en tilläggsbeställning alternativt lagar mat på enheten. Det finns alltid ett lager på enheten av köttbullar och pannkakor i frysen. Även potatismos och makaroner finns som personalen kan laga till vid behov.

Kostnaden för färdiglagad mat på barnvårdenheten har de fyra första månaderna 2019 minskat med 50 000 kronor, detta trots att antalet patienter är samma som förra året samma tid. Matsvinnet har minskat, liksom miljöpåverkan.

Landskapsplanering bidrar till artöverlevnad och har betydelse för patienternas tillfrisknande

För att bibehålla de miljöer där insekter, smådjur och fåglar trivs och lever, har parker och trädgårdar i Sverige blivit en allt viktigare del i landskapsplaneringen. På Ryhovsområdet görs därför stora insatser för att öka den biologiska mångfalden. Det är Mark & Trädgård på Regionfastigheter Ryhov, som står för detta.

Andelen ängsytor har ökat med 10 000 kvadratmeter de senaste åren. För att gynna fågellivet har över 40 stycken fågelholkar satts upp på området. Flertalet rödlistade arter finns på området, bland annat skalbaggen reliktbocken, och förhoppningen är att fler ska hitta hit. En annan viktig vinst med att arbeta för en ökad biologisk mångfald är att forskning har visat på att ytor av vild karaktär har väldigt god inverkan på människor som lider av stress och sjukdom. Att patienter, anhöriga och personal har närhet till dessa vilda miljöer är ytterligare en stor vinst.

Fotoremisser minskar resandet och sparar tid för patienter

Ett annat bidrag är Hudklinikens arbete med fotoremisser. Sedan 2016 har distriktsläkarna i sin remiss till Hudkliniken möjlighet att bifoga foton av de hudförändringar och utslag som patienten söker för. Med hjälp av dessa bilder kan hudläkaren som tittar på remissen i utvalda fall direkt ge en rekommendation om behandling eller ett lugnande besked utan att patienten behöver besöka hudmottagningen. Något som både förenklar och sparar tid för såväl patienter som personal.

I dagsläget kan cirka 25 procent av de inkommande remisserna besvaras utan att patienten kommer till hudmottagningen för ett besök. Detta innebär i faktiska siffror att över 3000 av de remisser som skickades till Hudkliniken under 2018 inte medförde en transport till någon av Hudklinikens mottagningar, vilket lett till minskat resande i länet och därmed också lägre klimatpåverkan.

Förändrade arbetssätt gör två besök till ett

Förändrade arbetssätt på ögonmottagningen i Värnamo har lett till att patienter, istället för att behöva besöka mottagningen två gånger samma vecka, numera genomgår både undersökning, läkarbesök samt eventuell behandling vid samma besök. Detta underlättar patienternas väg genom makulaprocessen (gula fläcken) och innebär färre resor till mottagningen. Patientgruppen är väldigt stor med cirka 45 – 50 patienter i veckan och tidigare har mycket resurser lagts på administrativt arbete. Det nya arbetssättet har även lett till minskad klimatpåverkan då färre brev och kallelser skickas ut via post.

Ny värmepump minskar utsläppen

Fastighetstekniska enheten i Eksjö, Regionfastigheter, har tack vare en installation av ny värmepump minskat mängden inköpt energi med 550 000 kWh per år. Det innebär en besparing rent ekonomiskt på 500 000 kronor för inköpt energi men det betyder också att utsläppen av koldioxid minskat rejält.

Installationen har resulterat i att fjärrvärmen endast går in vid toppbelastningar tidigt på morgonen. Energin som används vid tillverkning av tappvarmvatten tas ifrån det centrala kylsystemet som sjukhuset använder till bl.a röntgen, kökskyla och andningsluftkompressorer. En bonuseffekt som uppstått är att kylmaskinerna för centralkylan fått ett minskat energibehov för att kyla vattnet med motsvarande 100 000 kWh per år.
Tack vare detta har utsläppen minskat med 8,5 ton koldioxid per år. 8,5 ton koldioxidutsläpp motsvarar nästan två varv runt jorden i bil.

 

Region Jönköpings läns hållbarhetspris med miljöinriktning ska stödja och uppmuntra ett bra miljöarbete inom verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län. Prissumman på 30 000 kronor ska användas till fortsatt miljöarbete genom exempelvis kompetensutveckling, studiebesök eller liknande.

Beslut om vilken verksamhet som vinner Region Jönköpings läns hållbarhetspris med miljöinriktning  2019 fattas av regionfullmäktiges presidium och delas ut av regionfullmäktige i samband med mötet tisdagen den 1 oktober.