Regionfullmäktige återremitterar förslag till Regional utvecklingsstrategi 2020-2035

Ett oenigt regionfullmäktige beslutade den 1 oktober efter flera timmars debatt att återremittera förslag till gemensam ny regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län.

Förslag till regional utvecklingsstrategi 2020-2035 har arbetats fram genom en omfattande process där Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga myndigheter, Jönköping University, näringsliv och civilsamhälle har identifierat länets behov och prioriteringar för en hållbar utveckling och tillväxt för hela länet fram till 2035.

 Beslutet om minoritetsåterremiss togs då minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter röstade för återremiss och innebär att ärendet går tillbaka till regionstyrelsen för beredning och hanteras tidigast igen vid regionfullmäktiges sammanträde i december eller senare.

– Vi kan konstatera att inte alla partier i Region Jönköpings län står bakom det dokument som arbetats fram i nära samarbete med kommunerna under en lång process med flertal möjligheter till återkoppling och inspel för samtliga partier och aktörer i Jönköpings län. Det dokument som återremitterades står länets alla 13 kommuner bakom. Jag beklagar dagens beslut. Med grund i de goda förutsättningarna för utveckling i länet och dess tretton kommuner kommer nu det gemensamma arbetet fortsätta med fokus på ett attraktivt län och en god tillväxtregion för framtiden, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

 

Kontakt:
Mia Frisk (KD)
Regionstyrelsens ordförande
maria.frisk@rjl.se
070-699 40 17