Region Jönköpings län ur barnens perspektiv

Två barn i utemiljö tittar in i kameran.
Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp på. Barnbokslutet för Region Jönköpings län berättar om de strategiska satsningar för barn och unga som gjorts under året. Foto: Johan W Avby/Region Jönköpings län

Nya möjligheter att följa upp hur länets barn och unga mår, särskilda insatser inom barnhälsovården i socioekonomiskt utsatta områden, start av Ungdomsmottagning online samt uppstart av ett barnskyddsteam. Det är några satsningar som presenteras i Region Jönköpings läns barnbokslut för 2018.

– Barnens perspektiv är viktiga i alla delar av välfärden och därför berör också barnbokslutet hela vår stora verksamhet, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Drygt en femtedel (22%) av invånarna i vårt län är barn och unga och vårt län ska vara den bästa platsen för dem att växa upp på. Därför arbetar vi efter FN:s barnkonvention. Det betyder att barn och unga ska bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

– Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp på och barnbokslutet visar på strategiska satsningar där barns bästa står i fokus, säger regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD).­

Tydligare uppföljning av hälsodata för barn och unga

Hur mår barn och unga i länets kommuner? Under 2018 startade vi tillsammans med länets kommuner arbetet med att ta fram mätningar av hälsodata för barn och unga. Mätningarna är inriktade på tre områden: fler unga ska klara skolan med fullständiga betyg, ökad psykisk hälsa och ökad fysisk aktivitet. Sifforna är samlade i ett webbverktyg som gör det enkelt att se utvecklingen på kommunnivå.  Satsningen är kopplad till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Strategi för hälsa(Extern länk).

Se statistiken för kommunerna i Jönköpings län(Extern länk)

Arbete för mer delaktighet och inflytande

Barn har rätt till information som är anpassade efter ålder och mognad. De har rätt att vara informerade och delaktiga i frågor som rör deras liv och hälsa samt rätt till god och likvärdig hälso- och sjukvård.  Barnronder är den del av vårt arbete inom detta område.  2018 genomfördes till exempel en barnrond med tio barn från årskurs 4 på Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov. Säkerhet, information och trivsel var områden som barnen fick tycka till om.  Barnen önskade bland annat fler leksaker i väntrummet.

Se filmen från barnronden på Klinisk fysiolog(Extern länk)

Jämlik hälsa

Barnhälsovården arbetar för att ge alla barn bästa möjliga hälsa.  Under hösten 2018 har man arbetat i fyra pilotområden med fokus på barn i socioekonomiskt utsatta områden. Målet är att öka tillgängligheten för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa samt lägre vaccinationstäckning. Utökade hembesök, gemensamma besök med tandvården när barnet blir 10 månader och utvecklad information kring vaccinationer är åtgärder som har genomförts.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har under året blivit länsklinik, vilket betyder att det nu finns möjlighet att erbjuda en mer jämlik vård.

FUNK –Folkhälsoenkät ung + kultur startades upp förra året och är en av insatserna för att främja psykisk hälsa hos barn och unga. Tillsammans med kulturaktörer får ungdomar på olika sätt bearbeta och gestalta resultatet av Folkhälsoenkät Ung.  Som en del av projektet har ungdomar från Scenverkstan i Gislaved skapat teaterföreställningen När ytan spräcks.

Läs mer om FUNK(Extern länk)

Ungdomsmottagningen, nu online!

I maj 2018 startade Ungdomsmottagningen online som erbjuder ungdomar mellan 13-21 besök till kurator, psykolog, barnmorska eller specialistsjuksköterska via videosamtal. Över 200 videomöten genomfördes under året och utvärderingarna visade mycket nöjda ungdomar. Tjänsten har beslutats att bli permanent.

Som en del i vårt likabehandlingsarbete blev alla länets ungdomsmottagningar hbtq-diplomerade 2018.

Barnskyddsteam och barnrättsombud viktiga stöd

2018 började vi arbetet med att utforma ett barnskyddsteam. Teamet består av en sjuksköterska, socionom och en distriktsläkare. De ska bland annat skapa nya rutiner samt ge utbildning och stöd till vår personal när de möter barn som far illa, eller riskerar att fara illa. Målet är att fler barn ska skyddas och fler fall av misshandel, övergrepp och omsorgssvikt kan upptäckas.

Alla verksamheter inom Region Jönköpings län ska ha ett barnrättsombud, som fokuserar på barnens bästa utifrån barnkonventionen. Vi har nu totalt 223 barnrättsombud.

Läs mer 

Region Jönköpings läns barnbokslut 2018(pdf-dokument)