Region Jönköpings län presenterade förbättringsarbeten på internationell sjukvårdskonferens

En man och en kvinna står och föreläser på en scen
Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och utvecklingsstrateg Anette Nilsson, presenterade Region Jönköpings läns strategiarbete ” Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”, vid ett seminarium med drygt 500 deltagare.
En man och en kvinna står och föreläser på en scenEn man står i kilt på en scenEn kvinna står och visar en posterEn kvinna och två män står tillsammans

Patientkontrakt, simulering av samordnad vårdplanering, kunskapsstyrning och hur chefer får stöd och inspiration, var några av de ämnen som representanter från Region Jönköpings län föreläste om vid den stora hälso- och sjukvårdskonferensen i Glasgow 27-29 mars.

Drygt 3 000 sjukvårdsledare och medarbetare från över 60 länder samlades under några dagar för att diskutera patientsäkerhet och kvalitetsförbättring vid International Forum on Quality and Safety in Healthcare som arrangerades för 24:e året, denna gång i Glasgow, Skottland.

Arrangören IHI, Institute for Healthcare Improvement i Boston, USA och den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal, BMJ, erbjuder på detta sätt en av världens största mötesplatser inom hälso- och sjukvård, med möjlighet att skapa nätverk och utbyta kunskap och erfarenheter.

Innovation och kvalitetsförbättring

Syftet är att förbättra vården, ge praktiska idéer som kan genomföras på arbetsplatsen, främja effektiv innovation och forskning om kvalitets- och säkerhetsförbättringar.

Från Region Jönköpings län deltar drygt 20 personer, över hälften som föreläsare. I seminarieform presenterade de en del av alla de förbättringsarbeten som Region Jönköpings län arbetar med, i syfte att skapa en hälso- och sjukvård som både klarar utmaningarna och de behov som länets invånare har.

"Förbättringsarbete synliggörs"

Rachel De Basso, (S), ordförande för nämnd för folkhälsa och sjukvård, deltog också i konferensen och ser ett stort värde i att Region Jönköpings län deltar i Internationellt Forum:

– Att dela med sig av regionens erfarenheter av ständiga förbättringar och att lära av andra samt att etablera nya kontakter är nödvändigt för att möta den utveckling som sker inom hälso- och sjukvården. Därför är det oerhört glädjande att regionens förbättringsarbete kring kvalitet och patientsäkerhet synliggörs och lyfts i internationella sammanhang, säger hon.

”Nätverk som ger nya idéer”

Regiondirektör Agneta Jansmyr och utvecklingsledare Anna Fabisch presenterade  erfarenheten av att organisera nätverksträffar för alla chefer i Region Jönköpings län.

– Erfarenheter vi lyfter som positiva är betydelsen av att alla chefer pratar om samma frågor under samma tidsperiod, att många chefer beskriver träffarna som en social oas som ger nya idéer, samt att flera samtalsledare själva blivit intresserade av chefsrollen. Vi berör också samtalsledarnas och deltagarnas avgörande roll för hur meningsfulla träffarna blir, samt utmaningen i att hitta en balans mellan struktur och frihet, beskriver de.

– Vi passade också på att träffa företrädare för IHI och ledarna i Skottlands nationella kvalitets- och utvecklingsarbete för att planera samarbete i utveckling av hälso- och sjukvård, berättar regiondirektör Agneta Jansmyr.

Region Jönköpings län medverkade också med flera posterpresentationer.

Simulera vårdplanering

Ett exempel är Esther SimLab, ett innovativt sätt att arbeta med simulering där patienten är en del av teamet och medverkar under träningen.

– Det praktiska lärandet kan handla om samverkan och att Esther kan vara aktivt delaktig i den samordnade vårdplaneringen, beskriver Maria Johansson, utvecklingsledare på Qulturum. Verksamheter som har genomfört Esther SimLab tycker det är positivt att träffa patientens andra vårdkontakter för att skapa bättre samarbete och att det blir mer på riktigt och givande med direkt feedback från patient-närståenderepresentant.

Stort arbete med patientkontrakt

Anette Nilsson, utvecklingsstrateg i Region Jönköpings län, presenterade bland annat arbetet med patientkontrakt, den överenskommelse som vården och patienten ska formulera inför en vårdkontakt.

Hon höll också i ett seminarium där hon beskrev arbetet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”, som handlar om att forma vården närmare patienten och samtidigt göra en förflyttning från sjukhus till vårdcentral och från vårdcentral till förebyggande insatser tillsammans med andra aktörer i samhället – och individen själv.