Region Jönköpings län inför strategi för förnybara drivmedel

En biogasbil tankas
I satsningen på förnybara drivmedel blir tankning med biogas (eller el) förstahandsalternativet, enligt den drivmedelsstrategi som Region Jönköpings län nu har beslutat om. Foto: Jonas Ekström/Energikontor Norra Småland

I första hand biogas eller el, i andra hand etanol eller fossilfri diesel och i tredje hand laddhybridfordon. Så ska Region Jönköpings läns fordon drivas enligt den drivmedelsstrategi som regionstyrelsen beslutade om tisdag 12 juni 2018, att gälla från 1 juli.

Genom drivmedelsstrategin tar Region Jönköpings län ett stort kliv mot förnybara drivmedel i syfte att minska klimatpåverkan från transporter.

I programmet för hållbar utveckling 2017-2020 är klimatfrågan prioriterad.  Att vara en klimatsmart region innebär att verksamheterna ska bli fossilfria.

– Med drivmedelsstrategin ökar vi på takten i arbetet att nå målet om att Region Jönköpings läns bilar och transporter ska med köras med drivmedel som är fossilfria, säger Rune Backlund, C, regionråd och ordförande i nämnden trafik, infrastruktur och miljö.

Region Jönköpings län har idag 460 fordon, varav 400 personbilar, som till 67 procent tankas med bensin eller diesel, resten med förnybara drivmedel som etanol, el eller gas. Med nuvarande takt byts fordonsparken ut på tre och ett halvt år.

Tydlighet för omställning

Den beslutade drivmedelsstrategin ger en tydlighet för att lyckas med omställningen till förnybara drivmedel och ska följas vid inköp och upphandlingar av fordon. Strategin poängterar också att tankning i första hand ska ske av prioriterat drivmedel. Idag tankas etanolbilar i vissa fall felaktigt med bensin.

I Klimatrådet i Jönköpings län (där Region Jönköpings län är medlem) finns en överenskommelse om att senast 2020 bara använda personbilar avsedda för förnybara bränslen eller el. Sedan 2014 har personbilar köpts in som klarat regeringens krav för miljöbil och sedan 2015 har samma sak gällt för användning av hyrbilar.

Gasdrift är prioriterat

Dessutom har regionfullmäktige antaget en överenskommelse mellan Region Jönköpings län och länets tretton kommuner som prioriterar gasdrift för både egna och hyrda fordon. Målet är att minst hälften av fordonen ska ha gasdrift inom fem år efter att lokal tankinfrastruktur finns på plats.

Valet styrs av körmönster och platsförutsättningar

Valet av fordon styrs också av körmönster och platsförutsättningar. I första hand biogas, om det finns förutsättningar att tanka, eller el, om körsträckan är max 20 mil och det går att ladda på arbetsplatsen. I andra hand etanol, som finns på de flesta tankställen, eller fossilfri diesel (HVO) som finns på ett fåtal platser, och som kan vara aktuellt för lätta lastbilar och bussar. Och i tredje hand laddhybridbilar om det är långt till biogastankställen. Laddhybrid kan väljas i de fall den dagliga sträckan som fordonet körs normalt understiger batteriets räckvidd.