Region Jönköpings län – först ut att hållbarhetsredovisa!

Fyra barnhänder med himmel som bakgrund. Barnhänderna är målade som glada ansikten i blått, rött, gult och grönt.
Under 2017 har Region Jönköpings län tagit flera tydliga steg framåt i hållbarhetsarbetet. Bland annat har vi rensat ut leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen. Foto: Johan W Avby

Nu blir det enklare att jämföra hur Region Jönköpings län ligger till i hållbarhetsfrågor i förhållande till andra organisationer. Som först ut bland Sveriges regioner och landsting har vi tagit fram en hållbarhetsredovisning enligt GRI.

Region Jönköpings läns första hållbarhetsredovisning visar att vi har mycket att vara stolta över, men också utmaningar att arbeta vidare med. Hållbarhetsredovisningen behandlades i regionfullmäktige 10 april 2018 tillsammans med årsredovisningen.

– Vi är stolta över att ligga i topp enligt den öppna jämförelsen av regionernas och landstingens miljöarbete. Under 2017 har vi tagit flera tydliga steg framåt i hållbarhetsarbetet. Stor del av målen för året har uppnåtts, mycket tack vare att det finns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor bland medarbetare och chefer, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

Ökad andel svenskodlad frukt och grönt

Vi har ökat andelen svenskodlad frukt och grönt och MSC-märkt fisk och skaldjur. Utmaningar vi har framöver handlar om att öka andelen svenskproducerat kött samt andelen ekologiska livsmedel.

Vi satsar på solceller

Under året har vi påbörjat arbetet med att se över vilka av våra fastigheter som lämpar sig bäst för solceller. Målet är att vi år 2020 ska ha en egen energiproduktion på 3 GWh.

Utmaningar kring miljöklassade byggmaterial

Det är stort fokus på miljö och arbetsmiljö när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar för att öka andelen byggmaterial med hög miljöklassning; klass A+B enligt byggvarubedömningen Sunda Hus. 2017 når vi upp till 67 procent av byggmaterial med hög miljöklassning. Målet är 80 procent.

Bara giftfria leksaker inom sjukvården

Under 2017 har vi börjat rensa ut leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen.  Förutom det praktiska arbetet i att rensa bort leksaker, handlar det om kunskapsöverföring – att våra miljökemister lär verksamheterna vad som är viktigt att tänka på.

Social hållbarhet

Vår utgångspunkt är att människor med olika bakgrund, färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med nya insikter och vi ska aktivt främja integration. Och här behöver vi bli bättre. I dagsläget har Region Jönköpings län procentuellt sett något lägre andel anställda med utländsk bakgrund än om man jämför med antalet sysselsatta i Jönköpings län, och övervägande del av våra medarbetare är kvinnor.

Vi lägger stor vikt vid att främja likabehandling och mångfald när vi rekryterar, bland annat genom hur vi utformar annonser och genom att bedöma kunskap och kompetens likvärdigt mellan de som söker våra tjänster. 

Under 2017 har vi också satsat på flera aktiviteter för att främja likabehandling i våra kontakter med länets invånare. Till exempel har vi genomfört föreläsningar och utbildningar inom hbtq (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och alla verksamheter har erbjudits hbtq-diplomering.

Vi har genomfört gruppträffar med anpassad kommunikation till asylsökande och nyanlända kring hälsa och svensk sjukvård samt samverkat med funktionshinderorganisationer, pensionärsorganisationer och brukarråd i länet.

Om hållbarhetsredovisning enligt GRI

Region Jönköpings läns hållbarhetsredovisning för 2017 behandlades i samband med årsredovisningen vid Regionfullmäktige 10 april 2018. Den följer Global Reporting Initiative, GRI, som är den internationellt mest etablerade redovisningsstandarden för hållbarhetsredovisningar.

Företag med fler än 250 anställda hållbarhetsredovisar enligt lag från och med 2017. För landsting och regioner finns inget krav på det. Region Jönköpings län ser hållbarhetsredovisningen som en möjlighet att på ett tydligt sätt, både för oss själva och för våra intressenter, visa hur långt vi kommit i vårt hållbarhetsarbete och vilka utmaningar och risker som vi måste arbeta vidare med.

Region Jönköpings län redovisar hållbarhetsarbetet utifrån de hållbarhetsfrågor som i dialog med intressenter har bedömts ge störst effekt för en långsiktigt hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen kommer nu att utvärderas inför kommande år.

Mer information

Hållbarhetsredovisningen för 2017 är en bilaga till årsredovisningen 2017 och kommer att publiceras här: Miljö och hållbar utveckling(Extern länk)