Pressmeddelande 13 mars 2018: Satsning på psykisk hälsa, tillgänglighet och delaktighet när statsbidrag fördelas

Flera stora satsningar som omfattar såväl utökad tillgänglighet i primärvården, riktade insatser inom barnhälsovården, ett flertal insatser för ökad psykisk hälsa liksom goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Det är delar av innehållet i regionstyrelsens förslag till fördelning av återstoden av de riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvården 2018.

Förslaget handlar om de omkring 135 miljoner kronor som, efter att överenskommelserna mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten tecknats, nu behandlas politiskt och fördelas mellan olika satsningsområden inom Region Jönköpings län.

Varje riktat statsbidrag följs upp i ett tydligt uppdrag som beskriver vad som ska uppnås. Sammantaget handlar det om drygt 200 miljoner kronor som fördelas för 2018, varav cirka 69 miljoner kronor fördelades i budgetbeslutet för 2018.

– Nu sätter vi mål inom viktiga områden och de satsningar vi nu pekar ut ger oss god möjlighet att ytterligare lyfta länets hälso- och sjukvård, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm. Med satsningarna möter vi såväl unga som äldre invånares behov, liksom att prioritera och stödja mer socioekonomiskt utsatta grupper inom till exempel barnhälsovården.

Satsningar på psykisk hälsa och tillgänglighet på vårdcentralerna

Ett av de områden som pekats ut handlar om behovet av att vidga satsningen på psykisk hälsa, där primärvården ska vara ingången för all typ av ohälsa för såväl barn som vuxna och äldre.

– De flesta av oss drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa och behöver hjälp från vården, oftast av vårdcentralen, säger Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Därför vill vi satsa på att förstärka vårdcentralernas kompetens kring psykisk ohälsa, till exempel kopplat till äldres psykiska hälsa. Det finns även riktade statliga bidrag för att stärka arbetet med barn och ungas psykiska hälsa.  

Den så kallade patientmiljarden handlar bland annat om samordning och insatser för att förbättra tillgängligheten, där ett utökat öppethållande på vårdcentralerna föreslås.  I patientmiljarden anges också samordning av vårdinsatser som ett centralt utvecklingsområde.

Patientkontrakt ska ge ökad delaktighet och goda förutsättningar för vårdens medarbetare

För patienter som har komplexa samordningsbehov behöver möjligheten att vara delaktig i besluten och samordningen av den egna vården förbättras. För att stärka den personcentrerade vården införs på sikt så kallade patientkontrakt, som är en sammanhållen vårdplan med patientens samtliga kontakter i vården.

– Med hjälp av pengarna kan vi framöver ge alla patienter med behov ett patientkontrakt som skapar trygghet. De som har stora behov och som behöver besöka flera vårdinrättningar ska inte riskera att falla mellan stolarna, säger regionråd Carina Ödebrink. 

Satsningar görs även på goda förutsättningar för vårdens medarbetare, genom arbete med bland annat kompetensförsörjning, digitala verktyg för mer tid till patienten samt att utveckla arbetstidsmodeller.

– Vi arbetar tillsammans med många medarbetare när vi tar fram patientorienterade och mätbara mål inom dessa områden, för att nå bra resultat för patienter och medarbetare, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Kontakt:

Malin Wengholm, M
Regionstyrelsens ordförande
072-531 80 96

Mia Frisk, KD
Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
0706-99 40 17

Carina Ödebrink, S
Regionråd
0702-17 60 76

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
0730-92 40 70