Öppna jämförelser 2018: Region Jönköpings län har en god och kostnadseffektiv vård

En sjuksköterska lyser i örat på en patient
Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län håller en god kvalitet med hög tillgänglighet, till en kostnad som är lägre än riksgenomsnittet, visar Socialstyrelsens nationella Öppna jämförelser 2018. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

Den hälso- och sjukvård som Region Jönköpings län erbjuder länets invånare har hög tillgänglighet och god kvalitet. I 33 av totalt 51 mått är resultatet bättre än genomsnittet för riket. Detta till en kostnad som är lägre än rikssnittet, visar Socialstyrelsens rapport Öppna Jämförelser 2018– En god vård?

– Jämförelserna visar att det går att erbjuda riktigt bra hälso- och sjukvård till en förhållandevis låg kostnad. Resultaten visar hur hårt medarbetarna i Region Jönköpings län jobbar. Nu är det upp till oss folkvalda att skapa rätt förutsättningar så att vi kan bättra oss i de delar inom vården där vi inte är så bra, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. 

Socialstyrelsens rapport svarar översiktligt på sex frågeställningar om hälso- och sjukvårdens resultat för att ge en översiktig bild av kvalitet och effektivitet: 

• Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver?

Region Jönköpings län har generellt en mycket god tillgänglighet och ligger etta i Sverige på frågan om befolkningen upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver. Här är det också lägst överbeläggning i sjukvården och färre som vårdas på annan vårdenhet än den med specifik kompetens.

Ett annat exempel är väntetid från diagnos till behandling för tjocktarmscancer där Region Jönköpings län har kortast väntetid i landet.

Antalet patienter som är utskrivningsklara från slutenvården och väntar på kommunala insatser är dock högre än rikssnittet. Siffrorna är från perioden 2014 till 2017, och det intensiva förbättringsarbete som pågår har väsentligt minskat antalet utskrivningsklara patienter under 2018. Samarbetet med länets kommuner bedöms som bra, och Jönköpings kommun har kortast väntetid i landet till särskilda boenden. 

• Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att hålla oss friska?

Region Jönköpings län ligger bra till när det handlar om personer med diabetes som är fysiskt aktiva och det är få som röker. Andelen barn som får MPR-vaccination (mässling, påssjuka och röda hund) är något högre än rikssnittet. Region Jönköpings län har färre fallskador bland äldre än snittet i riket. Här ses dock en stor skillnad mellan kvinnor och män – fallskador är betydligt vanligare bland kvinnor. För träningsprogram efter hjärtinfarkt ligger dock Region Jönköpings län något under rikssnittet. 

• Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vi får?

Patientsäker, individanpassad, kunskapsbaserad och tillgänglig vård är olika delar av god kvalitet. De flesta indikatorer som redovisas under detta område är resultatmått på övergripande nivå. Region Jönköpings län visar i flera avseende goda resultat, exempelvis trycksår i slutenvården, vårdrelaterade infektioner och femårsöverlevnad i cancer.

Förbättringsområden är exempelvis överdödligheten för vuxna med bipolär sjukdom. Förskrivning av antipsykotiska läkemedel hos äldre är fortfarande ett område där Region Jönköpings län har högre förskrivning än rikssnittet.

Det förbättringsarbete som gjorts de senaste tre åren indikerar viss effekt, men fortsatt förbättringsarbete behövs.  

• Blir vi friskare och lever längre?

Här påverkar i hög grad faktorer som levnadsvanor, livsvillkor och levnadsförhållanden.

Invånarna i Jönköpings län skattar i hög grad både sitt allmäntillstånd och sin tandhälsa som mycket bra eller bra, något högre än rikssnittet. Kvinnorna i länet har den högsta självskattade hälsan i riket. 

• Hur bidrar hälso- och sjukvården till hållbart god vård?

Här jämförs bland annat förtroende för hälso- och sjukvården, befolkningens uppfattning om vård på lika villkor, förekomst av antibiotikabehandling i öppenvård, sjukfrånvaro bland regionanställda samt rapportering till kvalitetsregister för tre folksjukdomar.

Befolkningen i Region Jönköpings län har mycket högt förtroende för sjukvården i sin helhet och att den ges på lika villkor. 

• Hur mycket betalar vi för hälso- och sjukvården?

Måttet anger kostnadsnivån med hänsyn till faktorer som huvudmännen inte kan påverka, bland annat befolkningens ålderssammansättning och sjukdomsförekomst.

Region Jönköpings län ligger lägre än rikssnittet, på 24 782 kronor per länsinvånare, att jämföra med rikssnittet 25 326 kronor.

Lägre kostnad i Sydöstra sjukvårdsregionen

Hela Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland) ligger lägre än rikssnittet. De tre regionerna ligger också bättre till än rikssnittet inom andra områden, till exempel antibiotikabehandling i öppenvård, tillgängligheten till vården och i topp när det handlar om tillgänglighet till vårdcentral. 

”Förbättringsarbete lönar sig”

– De här resultaten visar att det lönar sig att medarbetare och ledning har ett ständigt fokus på förbättringsarbete. Vi utvecklar oss ständigt och fördjupar vårt samarbete med de andra i Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi vill nu fördjupa vårt arbete tillsammans med patienterna för att ta oss till nästa nivå, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. 

Resultaten återspeglas också i den nationella jämförelse som tidningen Dagens Medicin gör varje år i januari och där Sydöstra sjukvårdsregionen och dess sjukhus under flera år fått hög rankning. Vid årets jämförelse hamnade Värnamo sjukhus på första plats, Höglandssjukhuset i Eksjö på andraplats och Västerviks sjukhus på tredje plats i kategorin Bästa mellanstora sjukhus, där Länssjukhuset Ryhov återfanns på sjunde plats.